• Dijous, 22 de julio, a las 17 horas
A) Part resolutiva

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior

2. Expedient 6247/2021. Dictamen sobre aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits núm. 16/2021, en la modalitat de suplement de Crèdit.

3. Expedient 4691/2021. Dictamen sobre sol·licitud de reconeixement de compatibilitat.

4. Expedient 5940/2021. Dictamen sobre adhesió a la “Red Española de Ciudades
Inteligentes (RECI)” com a municipi amic.

5. Expedient 5507/2021. Dictamen sobre derogació de les normes reguladores de
funcionament i tancament del Registre Municipal d’Unions de Fet.

6. Expedient 10109/2020. Dictamen sobre aprovació de l’expedient per a la contractació del servei de neteja viària del municipi de Vinaròs.

7. Expedient 3876/2016. Dictamen sobre aprovació de la liquidació de les obres d’urbanització de la UE1R07.

8. Expedient 6114/2021. Proposta de resolució presentada pel Grup Municipal Popular sobre reprovació al govern municipal.

 

B) Activitat de control

9. Dació de compte de Decrets i Resolucions d’Alcaldia de conformitat amb el que disposa
l’article 42 del RD 2568/1986, de 28 de noviembre.

10.Dació de compte de l’aprovació de l’expedient de generació de crèdits – ET FORMEM’22 FEFT2/2021/2/12 Modificació 12/2021 aprovat per Decret d’Alcaldía, número 1429 d’11 de maig de 2021 (Expt. 3934/2021).

11.Dació de compte de l’aprovació de l’expedient de generació de crèdits – Subvención Plan de Empleo DIPCAS’21 (mod 15/2021) aprovat per Decret d’Alcaldía, número 1931 de 18 de juny de 2021 (Expt. 5358/2021).

12.Dació de compte de l’aprovació de l’expedient de generació de crèdits – Programa
Eplaya’21 Decret 76/21 (Mod 14/2021) aprovat per Decret d’Alcaldía, número 1777 de 9 de juny de 2021 (Expt. 4990/2021).

13.Dació de compte de l’aprovació de l’expedient d’incorporació de romanents de crèdit –
romaments afectats Edusi Pasarel·la Riu Cervol (mod. 13/2021) aprovat per Decret
d’Alcaldía, número 1669 de 28 de maig de 2021 (Expt. 4610/2021).

14.Dació de compte de l’expedient 6145/2021 referent al Pla Anual de Control Financer de 2021.

C) Precs i preguntes