ACORD CIUTADÀ de Vinaròs demana al govern de PSOE, PODEM i Compromís la constitució del CONSELL DE JOVES

Lluís Batalla: “Creiem fermament que, si ha d’haver un pla estratègic de futur a Vinaròs, aquest passa necessariament pel funcionament , actiu i continuat,  dels seus Consells Sectorials, i un dels més importants és el que representa els nostres joves.”

06/02/2018

ACORD CIUTADÀ presentarà una moció al proper plenari per a que es cree i s’active el Consell de Joves. El 13 de novembre de 2017 va entrar en vigor la Llei 15/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de polítiques integrals de joventut. Tal com resa el seu Preàmbul Les polítiques en matèria de joventut són una de les millors inversions per al futur de la societat …”. A la mateixa norma esmentada, s’hi regula la coresponsabilitat de les administracions publiques  en les polítiques de joventut( Art. 5).

 

L’espai de trobada i de debat i de participació en la vida activa de Vinaròs que proposa ACORD CIUTADÀ avui és el Consell de Joves, dins de les diferents estructures  a crear que podrien ser les que marca la llei susdita(Fòrum Jove, Grups de joves, Entitats juvenils…) o d’altres(Grups del Joves Desocupats, Grups d’Edat, Estudiants, o amb Ocupació). Tal com diu la llei recentment aprovada  “Els consells locals de joventut(…) són entitats independents i democràtiques, funcionalment i organitzativament, integrades per estructures organitzades o informals de participació juvenil dins del seu respectiu àmbit territorial, que es constitueixen amb les finalitats següents: fomentar l’associacionisme juvenil, promoure iniciatives que asseguren la participació de les persones joves del seu àmbit en les decisions i les mesures que les afecten, i representar-les davant de  l’administració corresponent com a òrgans màxims de representació i d’interlocució de les associacions juvenils i de la joventut del seu territori.”

 

   La idea d’ACORD CIUTADÀ és que les propostes, demandes i necessitats siguen portades a l’ajuntament . Tenint com una de les referències aquelles fites que marca aquesta llei, 15/2017, ACORD CIUTADÀ entenem que l’objectiu és donar resposta a les demandes juvenils en tots els àmbits, així com actuacions  com crear espais formals i fòrums de participació perquè els i les joves puguin fer arribar les seves demandes en matèria d’oci i cultura,formació i treball, i que, per tal de fomentar la implicació dels i les joves en la vida associativa, de la ciutat s’ha de preveure la creació d’espais d’interlocució generals amb els i les joves, facilitar suports (espais i recursos) a un Consell de Joves (autogestionat o municipal) i garantir la participació als diferents consells sectorials de la ciutat de la plataforma estable de participació juvenil que s’acabe definint.

La Llei, però, mai ha de limitar la realitat, és per això que creiem que el consistori, paral.lelament a la norma, té el deure de cercar estratègies que fomenten la participació dels joves, recollint les seves inquietuds i iniciatives, i facilitant les eines que permetin que puguen expressar-les. En definitiva, creiem que cal formar als joves per a què s’impliquin en la presa de decisions, és a dir, en la participació ciutadana. La majoria de joves no saben que existeixen mecanismes participatius, i per tant, no saben que poden influir en les polítiques públiques.

 

Si bé la ciutadania  expressem la nostra opinió sobre el destí d’una minúscula part (0,7%)

del pressupost municipal per mitja d’un procés participatiu, creiem que els joves d’entre

12 i 30 anys també podrien opinar sobre quin projectes proposats per entitats juvenils,

centres d’oci , moviments juvenils, o a títol individual, es podrien dur a terme, per mitjà d’una partida específica que augmentés el pressupost de l’àrea de joventut.

 

La moció contempla la creació d’un Consell de Joves on no serà necessari pertànyer a cap associació per participar-hi i on els mateixos joves aniran definint el seu reglament i la seva forma d’organitzar-se.

    ACORD CIUTADÀ vol anar més enllà:  que aquest Consell de Joves, juntament amb els tècnics de l’àrea responsable de l’Ajuntament, puguen engegar un Pla Local de Joventut.

 

Per tot això , presentem la Moció que té els següents acords a aprovar:

PRIMER.-Promoure la constitució del Consell de Joves de Vinaròs per tal que estiga constituït en el termini de 6-9 mesos.

SEGON.- El Consell de Joves ha de ser autònom i autoorganitzat, d’acord amb el

model i les mateixes normes que proposa el Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana, però també amb les seus pròpies aportacions i reivindicacions com a entitat autònoma, agrupant entitats, col·lectius i persones joves que vulguin incidir en les condicions de vida juvenils a Vinaròs i en la definició, desenvolupament i seguiment de les polítiques de joventut que es duguin a terme al nostre poble.

TERCER.- L’Ajuntament es compromet a donar suport i dialogar amb el Consell de Joves de Vinaròs, un vegada constituït, en relació al disseny i implementació de les polítiques públiques que afecten els i les joves de Vinaròs.

QUART.- L’Ajuntament de Vinaròs es compromet a informar prèviament als Pressupostos anuals de les actuacions que pensa fer en l’àmbit dels joves.

CINQUÈ.-Que l’Ajuntament de Vinaròs promoga campanyes informatives dirigides a la població jove per tal de fomentar l’associacionisme i la participació juvenil.

SISÈ.-  Que l’Ajuntament de Vinaròs es compromet davant dels joves a posar els mitjans humans i tècnics per tal d’elaborar conjuntament el Pla Local de Joventut.

 

 

 

AL PLE DE L’AJUNTAMENT DE VINARÒS

En Lluís Batalla i Callau, portaveu del Grup Municipal d’ACORD CIUTADÀ en l’Ajuntament de Vinaròs a l’empar de les atribucions que li confereix la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i el Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, eleva al Ple de la Corporació per al seu debat i, si escau, aprovació la següent

 

MOCIÓ PER A CONSTITUIR EL CONSELL DE JOVES DE VINARÒS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El 14 de novembre de 2017 va entrar en vigor la Llei 15/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de polítiques integrals de joventut. Tal com resa el seu Preàmbul Les polítiques en matèria de joventut són una de les millors inversions per al futur de la societat …”. La finalitat d’aquesta llei és “garantir que els i les joves puguen definir i construir el seu projecte vital, individual i col·lectiu, en igualtat d’oportunitats. Així, aquesta norma pretén establir les bases per a les polítiques de joventut, unes accions que hauran d’atendre la diversitat social, econòmica i cultural del nostre territori. Igualment, aquesta nova regulació persegueix garantir la participació i la coresponsabilitat de les persones joves en la presa de decisions de la nostra comunitat, i fomentar al màxim els espais de trobada i de debat.” A la mateixa norma esmentada, s’hi regulen els Drets dels joves al seu article 4, i la coresponsabilitat de les administracions publiques  en les polítiques de joventut( Art. 5).

L’espai de trobada i de debat i de participació en la vida activa de Vinaròs que proposa ACORD CIUTADÀ avui és el Consell de Joves, dins de les diferents estructures  a crear que podrien ser les que marca la llei susdita(Fòrum Jove, Grups de joves, Entitats juvenils…) o d’altres(Grups del Joves Desocupats, Estudiants, o amb Ocupació). Tal com diu la llei recentment aprovada  “Els consells locals de joventut(…) són entitats independents i democràtiques, funcionalment i organitzativament, integrades per estructures organitzades o informals de participació juvenil dins del seu respectiu àmbit territorial, que es constitueixen amb les finalitats següents: fomentar l’associacionisme juvenil, promoure iniciatives que asseguren la participació de les persones joves del seu àmbit en les decisions i les mesures que les afecten, i representar-les davant de  l’administració corresponent com a òrgans màxims de representació i d’interlocució de les associacions juvenils i de la joventut del seu territori.”

   La idea d’ACORD CIUTADÀ és que les propostes, demandes i necessitats siguen portades a l’ajuntament i al  Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana. Tenint com una de les referències aquelles fites que marca aquesta llei, 15/2017, ACORD CIUTADÀ entenem que l’objectiu és donar resposta a les demandes juvenils en tots els àmbits, així com actuacions  com crear espais formals i fòrums de participació perquè els i les joves puguin fer arribar les seves demandes en matèria d’oci i cultura,formació i treball, i que, per tal de fomentar la implicació dels i les joves en la vida associativa, de la ciutat s’ha de preveure la creació d’espais d’interlocució generals amb els i les joves, facilitar suports (espais i recursos) a un Consell de Joves (autogestionat o municipal) i garantir la participació als diferents consells sectorials de la ciutat de la plataforma estable de participació juvenil que s’acabe definint.