Fent ús dels drets que ens reconeix el Reglament de Participació Ciutadana de Vinaròs segons modificació aprovada definitivament mitjançant la seva publicació al BOP 87 de data 22 de juliol de 2017 en allò que estableix el seu Títol II, Capítol I, articles 16 i 17, vàrem presentar els dies 29 de maig i el 9 de juliol dues peticions relacionades amb el nomenclàtor dels carrers i places del nostre poble.

La primera recordant al govern  municipal el compromís adquirit pel Ple de l’Ajuntament de Vinaròs amb Guillem Agulló i Salvador (en aprovar per majoria absoluta de 13 vots a favor ,  el 22 de febrer de 2018, això si amb els vots contraris del PP i la abstenció del PVI) de dedicar-li un carrer o espai públic. (PETICIÓ FETA FA 78 DIES EN EL MOMENT DE REDACTAR AQUEST ESCRIT I PENDENT DE RESPOSTA PER PART DEL GOVERN MUNICIPAL)

La segona solament porta pendent de resposta 33 dies però donada l’actualitat del tema proposat pensem que el govern municipal d’esquerres i republicà de Vinaròs també hauria de donar resposta immediata.

Aquesta segona petició és, literalment, la següent: “La retirada del nom de Juan Carlos I del nomenclàtor perquè un poble com Vinaròs, de tradició liberal i republicana no pot tolerar que un espai públic estiga consagrat a un personatge que personifica la corrupció, la falsedat, el malbaratament i la desigualtat i es proposa dignificar la plaça amb el nom d’una personalitat del poble, de la comarca, del País o del món que hague estat reconeguda i avalada per una trajectòria exemplar d’honestedat, honradesa i decència”.

Ambdues peticions són importants per nosaltres, per molta gent del nostre poble i del nostre País però sembla ser que no ho son pel govern format pels mateixos partits polítics que van donar-li forma a la modificació del Reglament de Participació aprovada per ells mateixos fa tres anys i que estableix que el temps de resposta serà d’un MES.

D’avui al plenari del mes d’agost (si en fan) encara tenen temps de contestar sinó haurem d’anar al plenari a demanar la resposta que se’ns nega per escrit.