NOTA INFORMATIVA

Vinaròs, 17/07/2017

 

En referència a les queixes rebudes per part d’alguns propietaris de casetes de camp, als quals els ha arribat una carta sol·licitant el pagament de la taxa de reciclatge sense que estiguen pagant la contribució d’escombraries, la Regidoria d’Agricultura i Medi Ambient de l’Ajuntament de Vinaròs informa que :

– això es deu a un error per part del Consorci C1, després del canvi del model de padró, de manera que les persones que hagin rebut aquesta notificació no han de realitzar el pagament.
– Per quedar exemptes, el procediment a seguir és: descarregar la sol licitud de descàrrec que trobaran a la pàgina web de l’Ajuntament o a l’Ajuntament mateix i presentar-la degudament complimentada a Contribucions (Plaça Maria Conesa), ja que la gestió d’aquest cobrament es fa des de la Diputació.
La data per presentar aquest model de reclamació es fins al 5 de setembre de 2017. Des de l’Ajuntament es col·labora per tal de facilitar aquest procés de reclamació als nostres veïns.

 

VENTANILLA

SOLICITUD/RECLAMACIÓN GENERAL

 

 

D……………………………………………………………………………………………….  D.N.I……………………………

con domicilio en ……………………………………………………………………………………….. número………….

Municipio……………………………………………………….. Provincia……………………….. CP……………………

Teléfonos de contacto ……………………………………………………………………………………………………….

Sujeto Pasivo: ……….;             Interesado: : ………….; Representante:: ……..

 

DATOS DEL DOCUMENTO ORIGEN DE LA SOLICITUD/RECLAMACIÓN:

– Concepto: TASA POR VALORIZACIÓN Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS URBANOS DEL CONSORCIO DE RESIDUOS

– Municipio: ………………………………………………………………………………………………………………..

– Nº recibo/s: ………………………………………………………………………………………………………………

– Ejercicio: 2017

– Referencia/s Catastral/es:………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

MOTIVO DE LA RECLAMACIÓN: marcar con una X el objeto de su reclamación y adjuntar la documentación indicada para cada uno de los casos en la parte inferior:

  1. Viviendas no susceptibles de ser habitadas o en estado de ruina ………
  2. Almacén en estado de ruina ………
  3. Otros ……… Describir

 

 

 

SOLICITA:  marcar con una X

– Se dé de baja el/los recibo/s indicado/s en esta reclamación para el 2017 y en los años sucesivos  ………..

– Otros  ……….. Describir

 

 

Imprescindible adjuntar:

– Fotocopia DNI sujeto pasivo, fotocopia recibos asociados a la solicitud/reclamación.

– En caso de que se actúe en nombre de otra persona deberá acreditarse la representación aportando fotocopia del DNI del representado y documento de autorización con su firma, para el caso de personas físicas, y poder notarial para el de personas jurídicas. En este último caso, se acompañará declaración jurada del apoderado de que los poderes no han sido revocados, limitados ni suspendidos.

– En los casos 1 y 2 indicados en el apartado de “motivos de la reclamación” se aportará informe del técnico municipal ó técnico colegiado que certifique la situación. Adjuntar fotografías

– En cualquiera de los casos indicados en “otros” (opción 3 – apartado de “motivos de la reclamación”) se aportará la documentación que justifique y/o certifique la situación.