NOTA DE PREMSA

  • Compromís per Peníscola registre una moció per modificar l’Ordenança fiscal reguladora de l’ impost de vehicles de tracció mecànica a objecte d’ introduir una bonificació del 75% per a vehicles híbrids i elèctrics.

Juan Marcos Bayarri, Regidor i portaveu de Compromís per Peníscola indica “ens crida l’ atenció que en la nostra ordenança Municipal no se regula cap Bonificació, exempció parcial o total, reducció de la quota o qualsevol altre tipus de minora de l’ impost, en funció de la incidència de la combustió o absència de combustió en el Medi Ambient, quan el R.D Legislatiu 2/2004 de 5 de març, que recull el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals permet una bonificació màxima de fins el 75%. En canvi, altres municipis ja contemplen estes bonificacions impositives més respectuoses en les energies sostenibles i el nostre Medi Ambient”.

“Allunyats de la crispació i confrontació, esta moció és el clar exemple de la Política útil que Compromís hem vingut a fer a Peníscola, ficant sempre a les persones en el centre de la política, per aconseguir una localitat més justa, progressista i alineada en la sostenibilitat del nostre Medi Ambient”, conclou Bayarri.

La proposta recollida per Compromís, demana una bonificació del 75% en la quota de l’ impost als vehicles classificats de “Zero Emisiones“ i “ECO”, segons el Registre de vehicles de la Direcció General de Trànsit.

Vicent Castell, Secretari local de Compromís afirma: “Seguint el compromís del nostre Grup Municipal amb el Medi Ambient considerem necessari que s’ aposte per la promoció de les energies sostenibles, i este ha de ser el primer pas per a situar la nostra localitat en la senda d’ una localitat més verda i ecològica”.