La coalició reclama data per a l’arribada del pseudoAVE a Castelló, l’A-68, finalització de l’A7 i de les rodalies al Maestrat

Madrid, 05 de juliol de 2017

El senador de Compromís per Castelló, Jordi Navarrete, ha denunciat el mal estat en el que es troba el ferm de l’N-340 al seu pas pels municipis de Benicarló i Vinaròs. Son precisament els dos termes municipals que es van veure més afectats pel traçat de la variant de l’N340 al seu pas pel Maestrat, després d’anys d’accidents i reclamacions i els que tenen més quilòmetres en un estat penós. Recentment estos municipis han quedat novament al marge del contracte de manteniment que inclou la N-340 i la N-340a.

 

A esta comarca no ens cansarem mai de reclamar perquè si ja era injust que no es prengueren mesures contra els accidents en l’anterior traçat, segueix sent-ho que no tinguem dret a unes compensacions per adequar el vell traçat que si han tingut la majoria de municipis en idèntica situació anys abans. Els ajuntaments no poden acceptar un vial en aquestes circumstàncies ni és just que se’ls castigue a deixar deteriorar el vial per aquest motiu”, ha deplorat Navarrete.

 

Si com tot pareix indicar Peníscola, seguint consignes de partit accepta un vial en tan mal estat com és el tram que va de la nova rotonda d’enllaç amb l’AP7 fins la ratlla del terme de Benicarló, deu ser per la poca entitat de la superfície afectada, l’absència de veïns o per què les industries de la zona no li exigeixen un mínim de dignitat a l’ajuntament abans d’acceptar la cessió. El senador ha recordat com “el PP al Senat va impedir amb els vots de Ciutadans la rehabilitació superficial del ferm de l’N-340a al seu pas per Benicarló i Vinaròs, l’arribada de les rodalies al Maestrat amb connexió fins Tortosa des del nou nucli de Castelló, el node logístic de Benicarló-Vinaròs i desenes d’actuacions en matèria de Foment a Alcalà de Xivert, Vila-real, Almassora o la Ribera de Cabanes, l’eliminació de soroll als veïns de Sant Gregori que provoca la variant, la subvenció de transport als estudiants, la millora, adequació i il·luminació de la N232 i 238 a Vinaròs, entre d’altres”, ha dit, pel que li ha animat a “prendre algun acord de més calat abans d’anar-se’n de vacances ja que aquestes comarques necessiten millorar les comunicacions via A7 i amb trens de rodalies cap al nord i cap al sud”.

 

A més Navarrete ha reclamat avanços en la posada en funcionament de l’AVE més lent de l’Estat –el CS-VLC-Madrid-, data per a la seua posada en funcionament, l’inici de les obres per derivar mercaderies i passatgers en alta velocitat cap a Europa, l’inici de les obres en l’A7 per unir-la amb el tram català que es troba paralitzat i un impuls a la conversió de l’N232 en la futura A-68. També li ha reclamat que l’AP-7, una vegada alliberada no torne a traure a concurs o concessió, sinó que siguen d’ús lliure.

 

Compromís anuncia que reiterarà les peticions expressades als comptes de l’estat per 2017 als comptes del 2018 que començaran a debatir-se properament “ja que hem constatat que som útils denunciant el mal funcionament del servei de renovació de DNI i els pocs avanços amb la comissaria o reclamant rodalies del que esperem veure millores al 2018 amb la renovació de les obligacions de servei públic, a que en la votació de la nostra moció es va constatar com el PP es va quedar sol defensant la negativa, sense aportar cap canvi positiu”, ha conclòs.

 

Compromís recuerda a de la Serna el mal estado de la N340a en el Maestrat y las grandes carencias en comunicaciones

 

La coalición reclama fecha para la llegada del pseudoAVE a Castelló, la A-68, la finalización de la A7 y de los Cercanías al Maestrat

 

Madrid, 05 de julio 2017

El senador de Compromís por Castelló, Jordi Navarrete, ha denunciado el mal estado en que se encuentra el firme de la N-340 a su paso por los municipios de Benicarló y Vinaròs. Son precisamente los dos términos municipales que se vieron más afectados por el trazado de la variante de la N340 a su paso por el Maestrat, después de años de accidentes y reclamaciones y los que tienen más kilómetros en un estado penoso.

 

En la comarca del Maestrat no nos cansaremos de reclamar, porque si ya era injusto que no se tomaran medidas contra los accidentes en el anterior trazado, sigue siéndolo que no tengamos derecho a unas compensaciones para adecuar el viejo trazado que sí han tenido la mayoría de municipios en idéntica situación años antes. Los ayuntamientos no pueden aceptar un vial en estas circunstancias ni es justo que se les castigue a dejar deteriorar el vial por este motivo“, deploró Navarrete.

 

Si como todo parece indicar Peñíscola, siguiendo consignas de partido, acepta un vial en tan mal estado como es el tramo que va de la nueva rotonda de enlace con la AP7 hasta la ratlla del terme de Benicarló, debe ser por la poca entidad de la superficie afectada, la ausencia de vecinos o por el hecho que las industrias de la zona no le exijan un mínimo de dignidad al ayuntamiento antes de aceptar la cesión. El senador ha recordado como “el PP en el Senado impidió con los votos de Ciudadanos la rehabilitación superficial del firme de la N-340a a su paso por Benicarló y Vinaròs, la llegada de las cercanías al Maestrat con conexión hasta Tortosa desde el nuevo núcleo de Castelló, el nodo logístico de Benicarló-Vinaròs y decenas de actuaciones en materia de Fomento en Alcalà de Xivert, Vila-real, Almassora o la Ribera de Cabanes, la eliminación de ruido a los vecinos de Sant Gregori que provoca la variante, la subvención de transporte a los estudiantes, la mejora, adecuación e iluminación de la N232 y 238 en Vinaròs, entre otros” ha dicho, por lo que le ha animado a “tomar algún acuerdo de más calado antes de irse de vacaciones ya que estas comarcas necesitan mejorar las comunicaciones vía A7 y con trenes de cercanías hacia el norte y hacia el sur“.

 

Además Navarrete ha reclamado avances en la puesta en funcionamiento del AVE más lento del Estado -el CS-VLC-Madrid-, fecha para su puesta en funcionamiento, el inicio de las obras para derivar mercancías y pasajeros en alta velocidad hacia Europa, el inicio de las obras en la A7 para unirla con el tramo catalán que se encuentra paralizado y un impulso a la conversión de la N232 en la futura A-68. También le ha reclamado que la AP-7, una vez liberada no vuelva a sacar a concurso o concesión, sino que sean de uso libre.

 

Compromís anuncia que reiterará las peticiones expresadas en las cuentas del estado de 2017 en las cuentas del 2018 que empezarán a debatirse próximamente “ya que hemos constatado que somos útiles denunciando el mal funcionamiento del servicio de renovación de DNI y los pocos avances con la comisaría o reclamando Cercanías por lo que esperamos ver mejoras en 2018 con la renovación de las obligaciones de servicio público, ya que en la votación de nuestra moción se constató como el PP se quedó solo defendiendo la negativa, sin aportar ningún cambio positivo“, concluyó.