Dames de les Penyes de l’any 2015, amb el seu President