L’ORIGEN D’AQU ESTA TROBADA
De segur que coincidiran tots amb mi, que es ben válid, per cert, alló que sempre s’ha dit de que “la família és el tresor més valuós que tenim les persones”.

Be, aquest és el fil vertebrador que avui ens ha reunit ací:La família.

lcom sigui que tota famÍlia té un nom i uns cognoms, el artífex al que ens remuntem li deien MARIAN0 MACIP FEBRER.

Deixarem obert el debat i si vos sembla bé a tots, per a mes endavant, si es diu Macip amb S o amb C i si aquest cognom, tant estés en el nostre ámbit geográfic, té molt a veure, com ocorre en altres, amb oficis: Fusters, Forner, Ferrers… Joan Ramon Julbe ens podria també explicar sr l’ofici de Massipers té algo a veure en el cognom que ens ocupe.

Va náixer a l’any i857 o 1B5B se’n fill d’Agustin Macip Ruíz i Ramona Febrer i va tenir com ofici el de Forner.

Es va casar dues vegades idels seus matrimonis va tenir un total de 13 fills: 6 xics i 7 xiques.

La primera muller es deia Antonia Quer Muñoz, nascuda a 1855, se’n filla de Rafael Quer i Vicenta Muñoz de Burjassot (Valéncia). Es casaren en la parroquial de Benicarló el dia 7 de novembre de l’any 1878, a l’edat de 2l i 23 anys. Fruit d’aquest matrimoni nasqueren els primers fills als que posaren com a nom Mariano i José Ramon Macip Quer, que s’afincaren i formaren i descendéncia per la part de Valéncia i Borriana.

Vidu d’Antonia Quer, va contraure segones núpcies amb Dolores Fuster Arnau, natural ive’rna d’Alcalá de Xivert, filla de Bautista Fuster Sánchez i lgnácia Arnau Folch.

Segons ens han referit, fons dignes de crédit, la família de Dolores, havia convingut el seu matrimoni amb una persona que a ella no li venia de gust, i tres dies abans de la data establerta per a les seves noces, va abandonar el poble d’Alcalá de Xivert ies va desplaEar fins a Benicarló on vivia ja una germana seva. Després algú li va haver de parlar de les qualitats i bondats del vidu Mariano Macip i van contraure matrimoni.

D’aquesta segona unió, van tenir 4 xicots i 7 xicotes, 11 en total, als que van posar com a nom, Maria Dolores; Virgínia; Agustín; Juan Bautista; Mariana; lgnacio; José Maria; Concepción; Maria de la Concepcrón, Elena (bessones) i Adelina.

Avui tots els presents, que porteu en la vostra sang I’ADN dels Macip, sou descendents de:
Maria Dolores; Virgínia; Juan Bautista iAdelina Més endavant, vos faré cinc céntims, per tal de no fer-me pesat en excés i no cansar-vos massa d’alguna semblanEa d’aquestes il.lustres i sobretot volgudes i estrmades persones que sorn una part important de les vostres arrels familiars. Del’s ll fills d’aquest segon matrimoni, tan sols van morir en edat prematura les bessones Maria de la Concepción i Elena, amb tan sols dos dies de vida, mentre que Concepción, va morir a l’edat de tant sols 13 mesos.

a) Maria Dolores Macip Fuster: tercera filla de Mariano Macip Febrer y primera del seu segon matrimoni amb Dolores Fuster Arnau, va néixer el 20 de novembre de 1886, i va morir el 25 de maig de 1973 a l’edat de 86 anys. Casada amb AgustÍn Chaler Aimerich de Vinaros, va tenir 4 filles (tot dones): Dolores, Teresa, Adelina i Amparo Chaler Macip.

b) Virginia Macip Fuster, va néixer el 11 de marq de 1888 iva viure fins al 23 d’agost de 1969 amb 81 anys. Casada amb José Vicente Llatas, va tenir una sola filla: Conchita Vicente Masip, que es va casar amb Anselmo Gaya Sales, pares de José Luis i Conchita Gaya Vicente.

c) Juan Bautista Macip Fuster, va néixer el 27 de juny de 1891 i va viure fins al 31 d’agost de 1967, 76 anys. Casat amb Maria Manuela Ferrer Martinez, tingueren 6 fills,4 xics i2 xiques, morint el segon a la prematura edat de tan sols 2 mesos. José Masip Ferrer, casat amb

Carmen Melero Lluch; Bautrsta Masip Ferrer, casat amb Carmen Fabregat Simó; Maria Masip Ferrer casada amb Juan Gaspar Avrla Marqués, Mariano Masip Ferrer, casat amb Josefina Moros Cerdá i Dolores Masrp Ferrer, casada amb Ramon Julve Alsina.

  • a. La més petita de la família: Adelina Macip Fuster, sabem que es va casar amb Vicente Ferrer SanchÍs ique fruit d’aquest matrimoni tingueren dos fills: Vicente i José Ferrer Masip, que durant molt de ternps, iper part de molts familiars, van ser consultats per resoldre, sempre amb eficácia i amb Ia diligéncia própia que donen els lligams de familiaritat, qüestions de tota mena, donat que ocuparen llocs dintre del cos de la Guardia Civil allá per la ciutat de Valéncia.

Resulta obligat, referir ací i ara,la gratitud, l’afecte i l’emotiu record que tots deurem a persones que formant part sustantiva d’aquesta gran família ja no estan entre nosaltres. També ells, de ben segur, estaran contents de saber que els tenim presents a tots ivalorem molt la seva trajectória personal que han dut a terme al liarg de la seva vida.