• Dels 533 proveïdors amb els quals treballa l’Ajuntament, només s’han detectat 16 incidències i ja es treballa en iniciar els expedients de contractació necessaris per a solucionar-les

L’informe de control financer de l’Ajuntament d’Alcalà-Alcossebre, del qual es va donar compte en el ple ordinari celebrat el passat divendres, recull les conclusions de l’interventor municipal sobre la gestió econòmica municipal. Segons l’analitzat, i tenint en compte que pren dades de 2017, quan encara no havia entrat en vigor la nova Llei de Contractes del Sector Públic, únicament es registren 16 incidències relatives a contractació. Es tracta de set expedients de contractació, amb un import total de 133.978 euros, que superen l’import permès per la llei -15.000 euros anuals- nou, amb un import de 75.906 euros, que superen el límit establert pel que fa a periodicitat, en conceptes com el subministrament de combustible, ampolles d’aigua mineral o la neteja de la roba dels centres de salut. Pel que fa a aquests últims, una providència d’Alcaldia dictada el passat mes de gener, ja insta el Departament de Contractació a que s’inicien els tràmits necessaris per iniciar el corresponent expedient de contractació d’aquests conceptes, per complir amb tots els paràmetres legals.

L’Alcalde Francisco Juan ha destacat que “el fet que, dels més de 500 proveïdors amb els quals treballa l’Ajuntament, només s’hagen detectat 16 incidències demostra la bona gestió econòmica que realitzem. Als controls per mandat legal, hem afegit, des de març de 2019, el propi del Pla de Control Financer basat en l’anàlisi de riscos que ens ajuda a complir estrictament amb la llei “. En aquest informe, es trien a l’atzar diferents expedients per a ser analitzats: es van triar dues subvencions, una contractació i una nòmina i van ser tots correctes. Del control intern que es realitza per mandat legal, i que inclou modificacions pressupostàries, retencions, execució trimestral, etc., d’un total de 261 expedients informat per intervenció, tots van ser correctes.  A més, cal destacar que la Sindicatura de Comptes certifica la bona gestió econòmica municipal ja que, en el seu informe emès el 2019, en els 22 paràmetres analitzats, no es va trobar cap incidència.