El local de la Penya Setrill cada volta es troba més adequat per celebrar-hi qualsevol esdeveniment social. El treball i la responsabilitat dels socis ho han aconseguit i amb aquest motiu disposem que cada soci, puga fer-ne ús de la seu de la Penya Setrill sempre que ho desitgi i que puga convidar, sota la seua responsabilitat a qui estimí convenient. Ara bé, amb la finalitat d’organitzar adequadament la utilització dels nostres locals hem cregut convenient aprovar aquestes normes :

 

1.- Diferents tipus d’actes: Diferenciem en primer lloc tres tipus d’actes:

1-1 Actes culturals

1-2 Actes propis de socis

1-3 Actes sol·licitats per alguna entitat externa a la Penya.

2.-Aportació econòmica per acte:

Amb la finalitat de contribuir a les diverses despeses ordinàries de manteniment del local, el soci o l’Entitat organitzadora col·laborarà amb les següents aportacions econòmiques:

 

USUARI ACTIVITAT US LOCAL US LOCAL + CUINA FRECUENCIA
SOCIS LUDICO-FESTIVA 30,00 euros + neteja 30,00 euros + neteja

 

cada acte
AMICS I SIMPATITZANTS LUDICO-FESTIVA 45,00 euros + neteja 60,00 euros + neteja

 

cada acte
ALTRES ENTITATS CUTURAL amb col·laboració de la Penya Gratuït salvo excepcions NO PROCEDEIX cada acte
ALTRES ENTITATS LUDICO-FESTIVA 45,00 euros + neteja 90,00 euros + neteja

 

cada acte
ALTRES ENTITATS LUDICO-FESTIVA 15,00 euros/mes NO PROCEDEIX Mes de un cop al mes

 

L’ús de la cuina i els seus utensilis no inclou el consum dels aliments i/o de begudes que hi troben en existència.

3.-L’ocupació de la seu es farà mitjançant un ordre de reserva en una agenda que estarà a càrrec del President o del soci en qui delegui.

4.-Per fer-ne ús de la seu caldrà que se sol·licití per algun soci que serà el responsable de l’ordre i manteniment adequat del local, mitjançant el formulari destinat a tal efecte. El pagament de la corresponent aportació econòmica es farà junt amb la sol·licitud o al moment de replegar les claus del local .

5.-El soci responsable de l’activitat, en acabar l’acte comprovarà la desconnexió dels equips elèctrics, el tancament de les portes i la neteja adequada de la seu. En tot cas s’haurà de deixar-ho tot en perfecte estat d’ordre i neteja. Si hi ha algun desperfecte caldrà que siga reparat per l’entitat que ha utilitzat el local sota la responsabilitat del soci compromès.

6.-Referent a les activitats amb temàtica evidentment cultural, la Junta Directiva podrà eximir del pagament de l’aportació econòmica en atenció a l’interès o a la característica de l’activitat.

7.-Hi haurà un joc de claus de les portes de la Penya a disposició del soci que sol·licita l’ús de la Penya a la seu de la Penya que es podrà recollir per el soci sol·licitant el dimarts anterior a la celebració de l’acte des-de les 20:00 a les 22:30 hores i s’haurà de tornar el dimarts següent al mateix lloc.

8.-Esta terminantment prohibit aportar elements acústics externs per produir música o per ballar.

9.-Els dimarts es consideren d’ús exclusiu per als socis amb motiu del sopar de Germanor.

Les noves aportacions econòmiques entraran en vigor a partir de la comunicació a tots els socis, si be quedaran pendents de ratificar en la propera Assemblea General dels socis.

Benicarló, Penya Setrill, 22 de juny de 2017.

 

document de sol·licitud per a fer-ne us del local

__________________________________________, soci de la Penya Setrill nº _____, amb nº de telèfon ______________________ i correu electrònic _________________________________ sol·licita poder utilitzar la seu de la Penya Setrill el proper dia ___________________________, fent-se responsable de l’ordre i manteniment adequat del local.

 

Activitat:  ____________________________________________________________

Utilització de la cuina:   SI   /   NO

Horari: ______________________________________________________________

Persona de contacte: __________________________________________________

Telèfon de contacte: ___________________________________________________

Aportació econòmica: __________________________________________________

 

 

Benicarló a           de                                de 2017.

 

 

ACTIVITAT DIVENDRES 30DE JUNY

A les 20.00 h., interessant XERRADA acompanyada de diapositives: Un passeig per la geografia dels mites i els herois de l’Antiga Grècia, a càrrec de Joan Tortajada Arnau.

Contem amb la vostra assistència.