Dijous, 31 d’agost de 2017, a les 19’30 hores

A) Part resolutiva

1.Aprovació de l’acta de la sessió anterior

2.Expedient 7063/2017.- Proposta per a aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 4/2017.

3.Expedient 8651/2017. Proposició presentada pel Grup Municipal Acord Ciutadà de rebuig al recurs del Govern espanyol contra el Decret del Consell de la Generalitat Valenciana sobre l’ús del valencià.

4.Despatx extraordinari.

B) Activitat de control

5.Dació de compte de Decrets i Resolucions de l’Alcaldia de conformitat amb el que disposa l’article 42 del RD 2568/1986, de 28 de novembre.

6.Dació de compte de l’informe de morositat i PMP del 2onT/2017. Expt. 4277/2017.

7.Dació de compte de la informació remesa al MINHAP referent al 1er T/2017. Expt. 4164/2017.

8.Dació de compte de la informació que determina l’article 218.1 del RDL 2/2004, referent als informes de resolució de discrepàncies de l’exercici 2016. Expt. 7267/2017.

C) Precs i preguntes

9.Precs i Preguntes.