• Dijous, 20 de desembre de 2018,  a les 21 hores

ORDRE DEL DIA

PUNT 1r Aprovació, si escau, de de l’acta de la sessió ordinària núm. 16/2018, de data 29 de novembre de 2018.

PUNT 2n Dictamen a la proposta d’inici del procediment per a resoldre l’adjudicació de la condició d’agent urbanitzador del Programa d’Actuació Integrada Sector 10-A «El Povet», de sòl urbanitzable del PGOU.

PUNT 3r Dictamen a la proposta d’inici del procediment per a resoldre l’adjudicació de la condició d’agent urbanitzador del Programa d’Actuació Integrada de la U.E. 4 del Sector 8-A «El Collet», de sòl urbanitzable del PGOU.

PUNT 4t Dictamen a la proposta per a caducar el procediment iniciat per a declarar la nul·litat de ple dret de l’acord del Ple de 27 d’abril de 2000, de subvencionar el Sector 5 «Solaes», i per a reiniciar-lo.

PUNT 5é Dictamen a la proposta d’ampliació del termini màxim per a resoldre i notificar el procediment iniciat pel Ple en data 27/09/2018 per a declarar la resolució del contracte subscrit amb l’agent urbanitzador del P.A.I. d’un tram del carrer d’Astúries.

PUNT 6é Dictamen a la proposta d’ampliació del termini màxim per a resoldre i notificar el Ajuntament de Benicarló procediment iniciat pel Ple en data 27/09/2018 per a declarar la resolució de l’adjudicació de la condició d’agents urbanitzadors del P.A.I. U.A. 19

PUNT 7é Dictamen a la proposta d’aprovació de la liquidació del compte de recaptació de les entrades del actes de les Festes Patronals 2018, corresponent a l’expedient núm. 31/18-TES.

PUNT 8é Dictamen a la proposta d’aprovació de la liquidació del compte de recaptació de les entrades del concert de Dani Miquel, corresponent a l’expedient núm. 34/18-TES.

PUNT 9é Dictamen a la proposta d’aprovació de la liquidació del compte de recaptació de les entrades de la temporada de teatre primavera-estiu 2018, corresponent a l’expedient núm. 24/18-TES.

PUNT 10é Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 48/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/48.

PUNT 11é Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 49/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/49.

PUNT 12é Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 50/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/50.

PUNT 13é Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 51/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/51.

PUNT 14é Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 52/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/52.

PUNT 15é Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 53/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/53.

PUNT 16é Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 54/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/54.

PUNT 17é Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 55/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/55.

PUNT 18é Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 56/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/56.

PUNT 19é Dació de compte de l’informe d’Intervenció de compliment de la llei de morositat en l’Organisme Autònom de Centres Socials Especialitzats, corresponent al segon i tercer trimestre de 2018.

PUNT 20é Dació de compte de la relació de resums dels decrets i resolucions de l’Alcaldia i tinències de l’Alcaldia delegades del 13 de novembre de 2018 al 12 de desembre de 2018.

PUNT 21é Precs i pregunte.