Data i hora 28 / de maig / 2020 a les 13:00

Lloc: Admet participació a distància, podent connectar mitjançant: «videoconferència»

A) Part resolutiva

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior

2. Expedient 3328/2020. Dictamen sobre convalidació del Decret Alcaldia núm. 2020-0981, de 28/04/20, d’aprovació de l’expedient de modificació de crèdit núm. 4/2020, en la modalitat de suplement de crèdit.

3. Expedient 3620/2020. Dictamen sobre modificació de crèdit núm. 8/2020, en la modalitat de suplement de crèdit per a incrementar PEIS COVID19 i ONG.

4. Expedient 3561/2020. Dictamen sobre Modificació de Crèdit núm. 7/2020, Suplement per a finançar el RE 1/2020.

5. Expedient 3753/2020. Modificació de Crèdit 10/2020 TR – CORRAL de BATET

6. Expedient 3560/2020. Dictamen sobre aprovació de Reconeixement Extrajudicial de Crèdits núm. 1/2020.

7. Expedient 3486/2020. Dictamen sobre Planificació Pressupostària-Pla econòmic financer 2020-2021.

8. Expedient 3239/2020. Dictamen sobre rectificació anual de l’Inventari municipal de Béns i Drets corresponent al 2019.

9. Expedient 6009/2019. Dictamen sobre aprovació inicial del reglament d’ús de la xarxa de fibra òptica municipal de les àrees industrials de Vinaròs.

10.Expedient 2177/2020. Dictamen sobre adhesió al projecte districte digital CV i aprovació del protocol de col·laboració.

11.Expedient 1076/2020. Dictamen sobre canvi de titularitat del lloc núm. 35 del Mercat Municipal.

12.Expedient 11424/2014. Dictamen sobre aprovació de les condicions i prescripcions establertes per la Direcció Gral. de la Costa i del Mar, per a l’aprovació de l’ocupació del domini públic marítim-terrestre per la conducció de l’EDAR.

13.Expedient 2988/2020. Dictamen sobre acceptació de les recomanacions del document “Auditoria operativa de les actuacions en matèria mediambiental dutes a terme en els Ajuntaments de més de 10.000 habitants, elaborat per la Sindicatura de Comptes”.

14.Expedient 3755/2020. Proposta de resolució del GM Ciudadanos sobre dades COVID-19.

15.Expedient 3757/2020. Proposta de resolució del GM Ciudadanos sobre propostes d’actuació.

16.Expedient 3756/2020. Proposta de resolució presentada pel GM Ciudadanos relativa a la flexibilització de les regles fiscals amb el objectiu de potenciar la capacitat pressupostària per a paliar els efectes del Covid 19.

B) Activitat de control

17.Dació de compte de Decrets i Resolucions d’Alcaldia de conformitat amb el que disposa l’article 42 del RD 2568/1986, de 28 de novembre.

18.Dació de compte del Decret núm. 2020-0998, de 30/04/2020, de suspensió de la celebració de la Fira i Festes de Sant Joan i Sant Pere 2020.

19.Dació de compte de l’estat d’execució pressupostària, estat de tresoreria i estat del Deute del 1er trimestre 2020. Expt. 3545/2020.

20.Dació de compte de l’estat de morositat i PMP del 1er trimestre 2020. Expt. 3317/2020.

21.Dació de compte de la informació remesa al MINHAP corresponent al 1er trimestre 2020. Expt. 3296/2020.

22.Dació de compte dels informes sobre resolució de discrepàncies, tal i com determina l’art. 218.1 del RDL 2/2004 TRLHL. Expt. 3534/2020.

23.Dació de compte del Decret de l’Alcaldia núm. 2020-1060, de 13/05/20, de canvi de secretària titular de la Comissió Informativa de l’Àrea d’Infraestructures.

C) Precs i preguntes

24.Precs i Preguntes.