Dijous, dia 23 de maig de 2019,  a les 21.00 hores,

ORDRE DEL DIA

PUNT 1r Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió extraordinària i urgent núm. 8/2019, de 7 de maig de 2019.

PUNT 2n Dictamen a la proposta d’acceptació de competències de la Generalitat Valenciana per a larealització d’IAE en els edificis del CEIP Mestre Francesc Catalán i els IES Joan Coromines i Ramón Cid (PLA EDIFICANT).

PUNT 3r Dictamen a la proposta d’aprovació de la composició de la Comissió de Festes Patronals2019 i Nadal i Reis 2019-2020, i de les dates de les Festes Patronals 2019.

PUNT 4t Dictamen a l’aprovació de l’acord de la Taula General de Negociació sobre règim retributiuen la situació d’incapacitat temporal del personal al servei d’aquest Ajuntament.

PUNT 5é Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 14/2019,corresponent a l’expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/14.

PUNT 6é Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 15/2019,corresponent a l’expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/15.

PUNT 7é Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 16/2019,corresponent a l’expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/16.

 

PUNT 8é Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 17/2019,corresponent a l’expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/17.

PUNT 9é Dictamen a la proposta d’aprovació de la modificació de la Base 23 d’execució delpressupost municipal per al 2019, corresponent a l’expedient núm. I-006/19-HPP.

PUNT 10é Dació de compte de l’informe de seguiment del Pla d’Ajust corresponent al primer trimestrede 2019. (Ex. I-003/19-HPP).

PUNT 11é Dació de compte de l’informe del compliment de la llei de morositat corresponent al primer trimestre de 2019. (Ex. I- 004/19-HPP).

PUNT 12é Precs i preguntes

Deixa una resposta

Please enter your comment!
Please enter your name here