PUNT 1r – Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària núm. 1/2020, de 30 de gener de 2020.

PUNT 2n – Dictamen a la proposta d’iniciació de l’expediente relatiu al procediment de concessió de lacreu del mèrit policial amb distintiu blanc als membres del Cos de la Policia Local de l’Ajuntament de Benicarló que compleixen els requisits per a l’esmentada concessió.

PUNT 3r – Dictamen a la proposta d’aprovació de la concessió de la subvenció nominativa a les falles i ala Junta Local Fallera de Benicarló.

PUNT 4t – Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 04/2020- OACSE, relació de factures F/2020/04.

PUNT 5é – Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 05/2020- OACSE, relació de factures F/2020/05.

PUNT 6é – Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-005/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/05.

PUNT 7é – Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-006/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/06.

PUNT 8é – Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-007/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/07.

PUNT 9é – Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. I-008/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/08.

PUNT 10é – Dació de compte de l’informe del Pla d’Ajust, corresponent al quart trimestre de 2019 (Ex. I-003/19-HPP).

PUNT 11é – Dació de compte de l’informe de la llei de morositat, corresponent al quart trimestre de 2019 (Ex. I- 004/19-HPP).

PUNT 12é – Dació de compte de l’informe de la la llei de morositat de l’Organisme Autònom de CentresSocials Especialitzats, corresponent al quart trimestre de 2019 (Exp 7/2019-Int-OACSE).

PUNT 13é – Dació de compte de l’estat d’execució del pressupost corresponent al quart trimestre de 2019 (Ex. I- 010/20-HOTRO).

PUNT 14é – Dació de compte de l’estat d’execució del pressupost de l’Organisme Autònom de CentresSocials Especialitzats, corresponent al quart trimestre de 2019 (Exp 08-01/2020-EE).

PUNT 15é – Dació de compte de la relació de resums dels decrets i resolucions de l’Alcaldia i tinències del’Alcaldia delegades, del 13 de gener de 2019 al 12 de febrer de 2020.

PUNT 16é – Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia.

PUNT 17é – Precs i preguntes