• Dijous, 25 de juliol de 2019, a les 9 de la nit

ORDRE DEL DIA

PUNT 1r – Aprovació, si escau, de les actes de la sessions extraordinàries núm. 11/2019, de 15 de juny de2019, i núm. 12/2019, de 10 de juliol de 2019.

PUNT 2n – Dictamen a la proposta de nomenament de la Reina, Dulcinea i Dames de la Cort d’Honor deles festes patronals 2019.

PUNT 3r – Dictamen a la proposta del nomenament de la mantenidora de les festes patronals 2019.

PUNT 4t – Dictamen a la proposta d’aprovació del programa d’actes de les festes patronals 2019.

PUNT 5é – Dictamen a la proposta d’aprovació d’incorporació membres comissió de festes patronals2019 i nadal i reis 2019-2020.

PUNT 6é – Dictamen a la proposta nomenament persona destacada en l’àmbit cultural de la ciutat deBenicarló.

PUNT 7é – Dictamen a la proposta del Consell Municipal de Benestar Social de nomenament de lapersona destacada en l’àmbit social 2019. Exp. BS-76/2019.

PUNT 8é – Dictamen a la proposta d’aprovació provisional de la modificació puntual del PGOU deBenicarló, per a la protecció de l’àmbit del Poblat Iber «Mas de Fabra».

PUNT 9é – Dictamen a la proposta de declarar la caducitat del procediment iniciat per a resoldre i deixarsense efecte l’adjudicació de la condició d’agent urbanitzador del P.A.I. UE nº 18 de sòl urbà del PGOU, i iniciar un nou procediment.

PUNT 10é – Dictamen a la proposta del regidor de Governació, Policia i Seguretat d’aprovació definitivade l’Ordenança municipal reguladora de l’estacionament regulat amb limitació horària.

PUNT 11é – Dictamen a la proposta de la regidora delegada de Contractació i Patrimoni d’aprovació de lamutació demanial del conservatori professional de música Mestre Feliu. (Exp. PAT 3/2019).

PUNT 12é – Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 18/2019,corresponent a l’expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/18.

PUNT 13é – Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 19/2019,corresponent a l’expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/19.

PUNT 14é – Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 20/2019,corresponent a l’expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/20.

PUNT 15é – Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 21/2019,corresponent a l’expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/21.

PUNT 16é – Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 22/2019,corresponent a l’expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/22.

PUNT 17é – Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 23/2019,corresponent a l’expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/23.

PUNT 18é – Dació de compte de l’informe del compliment de la llei de morositat corresponent al segontrimestre de 2019 (Ex. I- 004/19-HPP).

PUNT 19é – Dació de compte de l’informe de seguiment del Pla d’Ajust corresponent al segon trimestrede 2019 (Ex. I-003/19-HPP).

PUNT 20é – Dació de compte de l’informe de seguiment del plaç de pagament als proveïdors (Plad’Ajust) corresponent al segon trimestre de 2019 (Ex. I-005/18-HOTRO).

PUNT 21é – Dació de compte de l’informe de seguiment del Pla Econòmic Financer 2019-2020,corresponent al segon trimestre de 2019 (Ex. I-005/19-HPPEF).

PUNT 22é – Dació de compte de l’informe de totes les resolucions adoptades contraries als reparosefectuats, així com de les principals anomalies, referides a l’exercici 2018. (Ex. I-006/19-HOTRO)

PUNT 23é – Dació de compte de l’execució del pressupost de 2019 corresponent al segon trimestre de2019 (Ex. I- 007/19-HOTRO).

PUNT 24é – Dació de compte del decret d’Alcaldia, de data 15 de juliol de 2019, de la delegació de lesPresidències efectives i vicepresidències de les comissions informatives.

PUNT 25é – Dació de compte de la relació de resums dels decrets i resolucions de l’Alcaldia i tinències del’Alcaldia delegades, del 13 d’abril de 2019 al 12 de maig de 2019.

PUNT 26é – Dació de compte de la relació de resums dels decrets i resolucions de l’Alcaldia i tinències del’Alcaldia delegades, del 13 de maig de 2019 al 12 de juny de 2019.

PUNT 27é – Dació de compte de la relació de resums dels decrets i resolucions de l’Alcaldia i tinències del’Alcaldia delegades, del 13 de juny de 2019 al 12 de juliol de 2019.

PUNT 28é – Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia.

PUNT 29é – Precs i preguntes.Segon.