ORDRE DEL DIA

PUNT 1r. Dictamen a la proposta de determinació del preu just municipal en l’expedient d’expropiació forçosa d’una finca situada en el Passeig Marítim, nº 122 destinada a espai lliure (Frexes).

PUNT 2n.Dictamen a la proposta de no admissió a tràmit del recurs de reposició interposat per Bartolomé Caldés Foix, contra l’acord del Ple de 24 de novembre de 2016 (expedient PE/1239, Pla
Especial de reserva de sòl per a accessos al Sector 9 «El Palmar», de sòl urbanitzable).

PUNT 3r. Dictamen a la proposta de resolució del recurs de reposició interposat per Juan Bautista Pellicer Segarra, contra l’acord del Ple de 28 de juliol de 2016 (expedient PAID/598, UE Sector 5 «Solaes», de sòl urbanitzable).

PUNT 4t. Dictamen a la proposta de resolució del recurs de reposició interposat per Jacinto Balaguer Roca, contra l’acord del Ple de 28 de juliol de 2016 (expedient PAID/598, UE Sector 5  Solaes», de sòl urbanitzable)

PUNT 5é. Dictamen a la proposta de resolució del recurs de reposició interposat per Domingo Lores Alberich y herederos de José Giner Benet, contra l’acord del Ple de 28 de juliol de 2016 (expedient PAID/598, UE Sector 5 «Solaes», de sòl urbanitzable)

PUNT 6é. Dictamen a la proposta de resolució del recurs de reposició interposat per María Victoria Bergaz Pérez, contra l’acord del Ple de 28 de juliol de 2016 (expedient PAID/598, UE Sector 5 «Solaes», de sòl urbanitzable)

PUNT 7é Dació de compte de l’informe de seguiment del Pla d’Ajust, corresponent al primer trimestre de 2017 (Exp. I-003/17-HPP).

PUNT 8é Dació de compte de l’informe de compliment de la llei de morositat, corresponent al primer trimestre de 2017 (Exp. I-004/17-HPP).

PUNT 9é. Dació de compte de la relació de resums dels decrets, i resolucions de l’Alcaldia i tinències de l’Alcaldia delegades, del 16 d’abril de 2017 al 15 de maig de 2017.

PUNT 10é. Precs i preguntes.