• Dijous, 31 de maig de 2018, a les 21.00 hores

ORDRE DEL DIA

PUNT 1r. Aprovació, si escau, de les actes següents:

•Acta sessió ordinària núm. 5/2018, de 26 d’abril de 2018.

•Acta sessió extraordinària i urgent núm. 6/2018, de 14 de maig de 2018.

PUNT 2n. Dictamen a la proposta de sol·licitar l’adhesió al Pla de Cooperació previst en el Decret Llei 5/2017, de 20 d’octubre, del Consell pel qual s’establix el règim jurídic de cooperació entre la Generalitat i les administracions locals de la Comunitat Valenciana per a la construcció, ampliació, adequació, reforma i equipament de centres públics docents de la Generalitat.

PUNT 3r. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 7/2018,corresponent a l’expedient núm. 5/2018-OACSE, relació de factures F/2018/9.

PUNT 4t. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 8/2018,corresponent a l’expedient núm. 5/2018-OACSE, relació de factures F/2018/10.

PUNT 5é. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 9/2018, corresponent a l’expedient núm. 5/2018-OACSE, relació de factures F/2018/11.

PUNT 6é. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 13/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/13.

PUNT 7é. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 14/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/14.

PUNT 8é. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 15/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/15.

PUNT 9é. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 16/2018, corresponent a l’expedient núm. I-002/18-HCAD, relació de factures núm. F/2018/16.

PUNT 10é. Dictamen a la proposta de nomenament de membres al consell assessor de l’emissora municipal de radio Benicarló.

PUNT 11é. Dictamen a la proposta d’aprovació del Conveni marc de col·laboració entre la Generalitat, a través de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, la Universitat Jaume I, l’Ajuntament de Benicarló i l’Ajuntament de Vinaròs, per a la constitució d’un laboratori social especialitzat en serveis socials, en l’àrea urbana Benicarló-Vinaròs.

PUNT 12é. Dació de Compte de l’informe de compliment de la llei de morositat, corresponent al primer trimestre de 2018 (Ex. 7/18. OACSE).

PUNT 13é. Dació de compte de l’informe de seguiment del Pla d’Ajust, corresponent al primer trimestre de 2018 (Ex.I-003/18-HPP).

PUNT 14é. Dació de Compte de l’informe de compliment de la llei de morositat, corresponent al primer trimestre de 2018 (Ex. I- 004/18-HPP).

PUNT 15é.Dació de compte de la relació de resums dels decrets i resolucions de l’Alcaldia i tinències de l’Alcaldia delegades, del 13 d’abril de 2018 al 12 de maig de 2018.

PUNT 16é. Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia.

PUNT 17é. Precs i preguntes.