• Dijous, 26 de novembre de 2020,  a les 15:00 hores.

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

A) Part resolutiva

1.Aprovació d’actes de sessions anteriors, de data 22/10/2020 (PLN/2020/12) i de data 20/11/2020 (PLN/2020/13).

2.Expedient 6037/2019. Dictamen sobre resolució d’al·legació presentada i aprovació definitiva a la modificació de l’Ordenança reguladora de preus públics per prestació de serveis o activitats socioculturals i d’esplai.

3.Expedient 6697/2020. Dictamen sobre inadmissió de les al·legacions presentades a la modificació pressupostària 21/2020.

4.Expedient 4637/2020. Dictamen sobre aprovació de les bases reguladores del Concurs per a incentivar les compres en el Comerç Local de Vinaròs.

5.Expedient 9789/2020. Dictamen sobre aprovació inicial de la desafectació del be moble vehicle Renault Twingo 1.2 16 V matrícula 00582KRF.

6.Expedient 8697/2020. Dictamen sobre fixació de dos dies de festa local per a l’any 2021
7.Expedient 7422/2020. Dictamen sobre proposta de creació de la Comissió d’Investigació respecte als canvis de circulació a la Costa Sud.

8.Expedient 227/2014. Dictamen sobre proposta d’ampliació de termini d’execució de les obres corresponents a la Residència de majors depenents.

9.Expedient 10125/2019. Dictamen sobre aprovació definitiva d’Estudi de Detall de reordenación de volumens en Pla Parcial 1 del PAU Industrial N340, entre carrers A PP-1, C/ dels Dauradors i C/ dels Sabaters, parcel·la 3.1. del Polígono Industrial.

10.Expedient 9970/2020. Proposta de resolució per al canvi de celebració del ple ordinari del mes de desembre 2020.

11.Expedient 9370/2020. Proposta de resolució presentada pel GM Ciudadanos per a la millora de la qualitat assistencial en atenció primària de la Comunitat Valenciana

12.Expedient 9844/2020. Proposta de resolució presentada pel GM Compromís sobre Pacte d’alcaldes i pel desenvolupament del PACES (PLA D’ACCIÓ D’ENERGIA I CLIMA SOSTENIBLES)

13.Expedient 9687/2020. Proposta de resolució presentada pel GM Popular per a instar l’habilitació de línia d’ajudes directes a emprenedors.

14.Expedient 9508/2020. Proposta de resolució presentada pel GM Ciudadanos sobre purificadors d’aire amb filtre HEPA

15.Expedient 9371/2020. Proposta de resolució amb motiu del Dia Internacional de l’eliminació de la violència contra la dona.

B) Activitat de control

16.Dació de compte de Decrets i Resolucions d’Alcaldia de conformitat amb el que disposa l’article 42 del RD 2568/1986, de 28 de novembre.

17.Expedient 3317/2020. Dació de compte de l’estat de morositat i PMP del tercer trimestre de 2020.

18.Expedient 3545/2020. Dació de compte de l’estat d’execució pressupostària del tercer trimestre de 2020.

19.Expedient 3296/2020. Dació de compte de la informació remesa al MINHAP corresponent al tercer trimestre de 2020.

C) Precs i preguntes

20.Precs i Preguntes.