• Dijous, 26 de novembre de 2020, a les 21.00 hores,

ORDRE DEL DIA

PUNT 1n – Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària núm. 11/2020, de 29 d’octubre de 2020.

PUNT 2r – Dictamen a la proposta de concessió de subvencions nominatives.Expediente 588440D: Proposta de concessió de subvencions nominatives (expt. 22/2020 enpaper)

PUNT 3r – Dictamen a la proposta d’aprovació definitiva de la relació de béns i drets afectats perl’expropiació forçosa per a la consolidació i l’ampliació de l’abocador de residus inerts.Expediente 602515C: Expropiación forzosa de fincas en Partida Clotals, poligono 13, parcelas399 y 396 para ampliación y consolidación del vertedero de residuos inertes; hermanos OreroPorres

PUNT 4t – Dictamen a la proposta de caducitat i de reinici del procediment per a la resolució de lacondició d’agent urbanitzador del Programa d’Actuació Integrada PRI-2, antic Àrea Especial 2(PECAD-2) del PGOU de Benicarló.Expediente 500038Y: Programa de Actuación Integrada PRI-2, antiguo Área Especial 2(PECAD-2) del PGOU de Benicarló, en régimen de gestión indirecta (agente urbanizador:UMA GESTIÓN INTEGRAL DE CONSTRUCCIÓN Y PROMOCIÓN C.V., S.L.)

PUNT 5é – Dictamen a la proposta de caducitat i de reinici del procediment per a la resolució de lacondició d’agent urbanitzador del Programa d’Actuació Integrada per a la urbanització d’untram del carrer d’AstúriesExpediente 499956J: Programa de Actuación Integrada para la urbanización de un tramo dela calle Asturias de Benicarló, en régimen de gestión indirecta (agente urbanizador: INVESAL3000, S.L.)

PUNT 6é – Dictamen a la proposta de caducitat i de reinici del procediment per a la resolució de lacondició d’agent urbanitzador del Programa d’Actuació Integrada de la U.E. 13 del PGOU deBenicarló.Expediente 499766W: Programa de Actuación Integrada para el desarrollo de la U.E. 13 delPGOU de Benicarló, en régimen de gestión indirecta (agente urbanizador: SARBELLS, S.L.)

PUNT 7é – Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de l’ordenança municipal sobre el medi rural.Expediente 521186W: Aprovació modificació Ordenança Municipal sobre el Medi Rural.2020

PUNT 8é – Dictamen a la proposta d’aprovació de la modificació dels Estatus del Consorci Pla Zonal deResidus Zona IExpediente 543914M: Aprovació Modificació Estatus Consorci Pla Zona I – Adjunta certificatacord junta

PUNT 9é – Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèditnúm. I-044/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/44.Expediente 624014M: Reconocimiento extrajudicial nº 44

PUNT 10é – Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèditnúm. I-045/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/45.Expediente 624054R: Reconocimiento extrajudicial nº 45

PUNT 11é – Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèditnúm. I-046/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/46.Expediente 624197Q: Reconocimiento extrajudicial nº 46

PUNT 12é – Dació de compte de l’informe de seguiment del Pla d’Ajust corresponent al tercer trimestrede 2020. Ex. I-008/20-HPP.Expediente 597566D: Seguimiento Plan de Ajuste tercer trimestre 2020. I-008/20-HPP

PUNT 13é – Dació de compte de l’informe de la llei de morositat, corresponent al tercer trimestre de2020. Ex. I-007/20-HPP.Expediente 597381X: Ley de Morosidad y PMP tercer trimestre 2020. I-007/20-HPP

PUNT 14é – Dació de compte de l’informe de la llei de morositat de l’Organisme Autònom de Centressocials Especialitzats, corresponent al tercer trimestre de 2020. Ex 7-03/20.(En paper)

PUNT15é – Dació de compte de l’estat d’execució del pressupost corresponent al tercer trimestre 2020.Ex. I-009/20-HPP.Expediente 626702W: Dación de cuenta Estado ejecución presupuesto tercer trimestre 2020.I-009/20-HPP

PUNT 16é – Dació de compte de l’estat d’execució del pressupost de l’Organisme Autònom de CentresSocials Especialitzats, corresponent al tercer trimestre de 2020. Ex. 08-02/2020-EE.(En paper)

PUNT 17é – Dació de compte de la relació de resums dels decrets i resolucions de l’Alcaldia i tinències deResolución Nº 1324 de 23/11/2020

PUNT 18é – Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia.

PUNT 19é – Precs i preguntes.