• Dijous, 26 de setembre de 2019, a les 21.00 hores

ORDRE DEL DIA

PUNT 1r Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària núm. 14/2019, de 29 d’agost de 2019.

PUNT 2n Dictamen a la proposta de rectificació de la reparcel·lació de la U.E. Sector 5 «Solaes», quanta la superfície de la parcel·la resultant núm. 86.bis.

PUNT 3r Dictamen a la proposta d’inici del procediment per a declarar com a Bé de Rellevància Localel magatzem de vi situat al carrer de César Cataldo.

PUNT 4t Dictamen a la proposta de cancel·lació del Programa d’Actuació Integrada U.E. 18 de sòl urbàdel PGOU i de resolució de la condició d’agent urbanitzador a MECANO DELMEDITERRÂNEO, S.L..

PUNT 5é Dictamen a la proposta d’aprovació del Compte General corresponent a l’exercici 2018 (Ex.I-001/19-HPCG).

PUNT 6é Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 29/2019,corresponent a l’expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/29.

PUNT 7é Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 30/2019,corresponent a l’expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/30.

PUNT 8é Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 31/2019,corresponent a l’expedient núm. I-002/19-HCAD, relació de factures núm. F/2019/31.Ajuntament de BenicarlóSecretaria

PUNT 9é Dictamen a la proposta d’aprovació de la modificació de la Base 23 d’execució del pressupostmunicipal per al 2019, corresponent a l’expedient núm. I-007/19-HPP.

PUNT 10é Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm.I-003/19-HPMP.PUNT 11éDictamen a la proposta de nomenament dels representants de la corporació en els ConsellsEscolars de l’IES Joan Coromines i l’IES Ramón Cid.

PUNT 12é Dació de compte de la relació de resums dels decrets i resolucions de l’Alcaldia i tinències del’Alcaldia delegades, del 13 de juliol de 2019 al 12 de setembre de 2019.

PUNT 13é Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia.

PUNT 14é Precs i preguntes.Segon.