Dijous, 22 d’octubre de 2020,  a les 19:30 hores.

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

A) Part resolutiva

1. Aprovació d’actes de sessions anteriors.

2. Expedient 6463/2020. Dictamen per a deixar sense efecte la modificació pressupostària núm. 19/2020 a la vista de la derogació del RDLlei 27/2020, que amparava la seua tramitació.

3. Expedient 6517/2020. Dictamen per a deixar sense efecte la modificació pressupostària núm. 20/2020 a la vista de la derogació del RDLlei 27/2020, que amparava la seua tramitació.

4. Expedient 6111/2020. Dictamen sobre la creació de la Taula de Benestar Animal i aprovació del seu Reglament de Funcionament.

5. Expedient 11908/2018. Dictamen sobre aprovació del Pla Territorial Municipal front les
Emergències de Vinaròs.

6. Expedient 8045/2020. Proposta de resolució presentada pel GM TSV sobre modificació del Pla d’Usos de la Plaça de Bous i del Reglament d’Ús.

7. Expedient 8529/2020. Proposta de resolució presentada pel GM Popular en relació al Programa de Promoció, Foment i Pràctica de l’activitat física i exercici físic orientat a la salut: la “recepta esportiva”.

8. Expedient 8047/2020. Proposta de resolució presentada pel GM Ciudadanos per a la incorporació de l’infermer/a escolar als centres escolars de Vinaròs.

9. Despatx extraordinari.

B) Activitat de control

10.Dació de compte de Decrets i Resolucions d’Alcaldia de conformitat amb el que disposa l’article 42 del RD 2568/1986, de 28 de novembre.

C) Precs i preguntes

11.Precs i Preguntes.