Dijous, 29 d’octubre de 2020, a les 21.00 hores

ORDRE DEL DIA

PUNT 1n Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària núm. 10/2020, de 24 de setembre de2020.

PUNT 2r Dictamen a la proposta de modificació de l’Ordenança fiscal I.1. reguladora de l’impost sobrebéns immobles.Expediente 587391X: Modificación Ordenanza fiscal I.1. reguladora del impuesto sobre bienes Ajuntament de Benicarló Secretaria Resolución Nº 899 de 26/10/2020 Ple ordinari núm. 11/2020, a tenir lloc el dia 29 d’octubre de 2020 -SEGRA 382252. La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://benicarlo.sedipualba.es/Código Seguro de Verificación: HEAA FE94 JLLH TAHX FCE2AJUNTAMENT DE BENICARLÓFIRMADO PORLA ALCALDESAROSARIO MIRALLES FERRANDO26/10/2020FIRMADO POREL/LA SECRETARIO/A MARCOS MIGUEL SEGARRA PIÑANA26/10/2020Pág. 1 de 3 inmuebles

PUNT 3t Dictamen a la proposta de modificació de l’Ordenança fiscal I.3. reguladora de l’impost sobrevehicles de tracció mecànica.Expediente 581465Q: Modificación Ordenanza fiscal I.3. reguladora del impuesto sobrevehículos de tracción mecánica

PUNT 4é Dictamen a la proposta de modificació de l’Ordenança fiscal T.9. reguladora de la taxa per laprestació del servei de mercat municipal al detall.Expediente 570471X: Modificación Ordenanza fiscal T.9. reguladora de la tasa por prestacióndel servicio municipal de mercado al por menor

PUNT 5é Dictamen a la proposta de modificació de l’Ordenança fiscal T.10 reguladora de la taxa per laprestació del servei de retirada de vehicles iniciada o completa de les vies públiques,subsegüent custòdia d’aquests o per la immobilització de vehicles per procediment mecànic.Expediente 566809K: Modificación Ordenanza fiscal T.10. reguladora de la tasa porprestación del servicio de retirada de vehículos de las vías públicas

PUNT 6é Dictamen a la proposta de modificació de l’Ordenança fiscal T.14 reguladora de la taxa per lautilització privativa o aprofitament especial del domini públic local.Expediente 568644J: Modificación Ordenanza fiscal T.14. reguladora de la tasa por utilizaciónprivativa o aprovechamiento especial del dominio público local

PUNT 7é Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèditnúm. REC 15/2020-OACSE, relació de factures F/2020/29.(En paper)

PUNT 8é Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèditnúm. I-040/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/40.Expediente 592738Y: Reconocimiento extrajudicial nº 40

PUNT 9é Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèditnúm. I-041/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/41.Expediente 592762F: Reconocimiento extrajudicial nº 41

PUNT 10é Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèditnúm. I-042/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/42.Expediente 592775Z: Reconocimiento extrajudicial nº 42

PUNT 11é Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèditnúm. I-043/20-HCRE, relació de factures núm. F/2020/43.Expediente 592778D: Reconocimiento extrajudicial nº 43

PUNT 12é Dació de compte de la relació de resums dels decrets i resolucions de l’Alcaldia i tinències del’Alcaldia delegades del 13 de setembre al 12 d’octubre de 2020.

PUNT 13é Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia.

PUNT 14é Precs i preguntes.