Dijous, 24 de setembre 2020, a les 19:30 hores

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

A) Part resolutiva

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior

2. Expedient 2047/2020. Dictamen sobre conveni de col·laboració amb la Universitat Jaume I de Castelló, Fundació Caixa Vinaròs i Ajuntament de Vinaròs per a la consolidació de la seu nord de la Universitat Jaume I.

3. Expedient 7506/2020. Proposta de resolució presentada pel GM Ciudadanos sobre Pla Antirriuades.

4. Expedient 6219/2020. Proposta de resolució presentada pel GM Ciudadanos sobre Pla d’Ocupació Laboral de persones amb discapacitat

5. Expedient 7422/2020. Proposta de resolució presentada pel GM Popular per a la creació de Comisió d’Investigació sobre Undireccionalitat Costa Sud.

B) Activitat de control

6. Dació de compte de Decrets i Resolucions d’Alcaldia de conformitat amb el que disposa l’article 42 del RD 2568/1986, de 28 de novembre.

C) Precs i preguntes

7. Precs i Preguntes.