Dijous, 26 d’octubre de 2017, a les 19’30 hores

A) Part resolutiva

1.Aprovació d’actes de sessions anteriors (PLN/2017/13, PLN/2017/14 i PLN/2017/15).

2.Expedient 10293/2017. Modificació de l’Ordenança Fiscal Reguladora del Preu Públic per publicitat en el Setmanari Vinaròs “El diariet”.

3.Expedient 2517/2017. Modificació de l’Ordenança Fiscal Reguladora de la taxa per utilització privativa del domini públic al Mercat Municipal.

4.Expedient 13699/2015. Proposta per a aprovar el Conveni que regularà la col·laboració entre les ajuntament de Benicarló i Vinaròs per a la implementació de l’estratègia de desenvolupament urbà sostenible i integrat (EDUSI).

5.Expedient 7066/2017. Proposta de beneficiaris de les prestacións socials corresponents a l’any 2016 presentada per la Junta de Personal i del Comité d’Empresa.

6.Expedient 9891/2017. Fixació dos dies festa local 2018.

7.Expedient 10257/2016. Ratificació de l’acta de cessió de terrenys amb destinació a vial públic al carrer Planes Altes D de la Pda. Planes o Plana.

8.Expedient 9795/2017. Proposta presentada pel Grup Municipal Popular per a reivindicar l’augment de freqüències ferroviàries.

9.Expedient 10383/2017. Proposta presentada pel Grup Municipal Acord Ciutadà per condemna a la brutalitat policial de l’estat espanyol a Catalunya.

10.Expedient 10304/2017. Proposta presentada pel Grup Municipal Acord Ciutadà per condemna a les agresions del 9 d’octubre

11.Expedient 10655/2017. Moció presentada pel Grup Municipal Tots i Totes Som Vinaròs sobre el model turístic.

12.Despatx extraordinari.

B) Activitat de control

13.Dació de compte de Decrets i Resolucions de l’Alcaldia de conformitat amb el que disposa l’article 42 del RD 2568/1986, de 28 de novembre.

14.Expedient 314/2017. Dació de compte de l’estat d’execució pressupostària 3er T/2017.

C) Precs i preguntes