Dijous, 28 de setembre de 2017, a partir de les 21 hores

 

ORDRE DEL DIA
PUNT 1r. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària núm. 13/2017, de 31 d’agost.

PUNT 2n. Dictamen a la proposta de ratificació del nomenament de les falleres majors i corts d’honor 2018.

PUNT 3r. Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Benicarló.

PUNT 4t. Dictamen a la proposta d’aprovació definitiva de l’Ordenança municipal reguladora de l’estacionament d’autocaravanes en els espais de domini públic local.

PUNT 5é. Dictamen a la proposta d’aprovació definitiva de la modificació del Reglament de participació ciutadana.

PUNT 6é. Dictamen a la proposta d’aprovació de la liquidació del compte de recaptació de les entrades dels actes de les Festes Patronals 2017, organitzats per la Comissió de Festes, corresponent a l’expedient núm. 39/17-TES.

PUNT 7é. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 20/2017, corresponent a l’expedient núm. I-002/17-HCAD.

PUNT 8é Proposició d’aprovació definitiva de les retribucions del personal laboral de l’OACSE així com l’increment de l’1% dels mòduls de festivitat i nocturnitat, aquest últims a partir del mes d’agost de 2017.

PUNT 9é Dació de compte de la relació de resums dels decrets i resolucions de l’Alcaldia i tinències de l’Alcaldia delegades, del 16 d’agost al 15 setembre de 2017.

PUNT 10é. Precs i preguntes.