Dilluns, 18 de gener de 2021, a les 14 hores

A) Part resolutiva

1. Expedients 5049/2020 i 6178/2020.- Dictamen sobre aprovació del Pressupost
Municipal 2021 i Plantilla de Personal.

2. Expedient 6179/2020.- Dictamen sobre aprovació de la modificació de la Relació de
Llocs de Treball 2021.

(Foto arxiu)