• Després de més de dos anys de treball, la Sindicatura de Comptes ha acabat l’informe de fiscalització econòmica sobre la gestió de l’Ajuntament de la Jana de l’any 2014 i les seues conclusions posen de manifest un conjunt d’irregularitats en tots els àmbits d’actuació de l’Ajuntament de la Jana.

L’Ajuntament de la Jana porta des de principi de legislatura col·laborant amb la Sindicatura de Comptes per a que pogueren sortir a la llum totes les irregularitats que ja vàrem denunciar la passada legislatura i que l’anterior corporació no va fer res per solucionar. “Este informe ens dona la raó quan denunciàrem que els procediments que se seguien en l’Ajuntament no eren els adequats, però encara va més enllà quan diu que s’han detectat incidències en els saldos comptables, en la tresoreria i amb els entitats de crèdits, no s’han aplicat adequadament els principis comptables i el que és més greu, s’han observat amb caràcter general importants debilitats de control intern i incompliments de la normativa aplicable a la gestió dels fons públics. Estos incompliments han representat un greu risc en l’activitat econòmica i patrimonial de l’Ajuntament” ha indicat el portaveu de l’equip de govern, Àlex Vilanova.

També s’han detectat irregularitats en les contractacions, especialment pel que fa als principis generals i els procediments de contractació establits en la legislació vigent. La Sindicatura de Comptes ha observat diversos fets que indiquen la possible existència de responsabilitat comptable i en conseqüència, es posaran en coneixement del Tribunal de Cuentas de l’Estat i així es puguen prendre les mesures judicials que consideren adequades.

“Este informe posa a la llum les irregularitats que venim denunciant des de fa anys i esperem que els responsables donen la cara i acaben pagant tot el mal que han fet a l’Ajuntament de la Jana, però al mateix temps, la Sindicatura reconeix l’esforç que ha fet este Ajuntament des del 2016 en posar ordre a esta situació, quan diu que en l’informe de fiscalització s’efectuen diverses recomanacions específiques per a millorar la gestió econòmico-administrativa i els mecanismes de control intern. Cal indicar en aquest sentit que durant els exercicis 2016 i 2017 la corporació actual ja va prendre mesures per a esmenar les deficiències detectades, en especial les dirigides a complir amb els procediments establits en la Instrucció de Comptabilitat per a l’Administració Local i per a adequar la contractació als preceptes legals vigents” ha conclòs Àlex Vilanova.