Maestrat, 30 de octubre de 2017 

Trens dignes al Maestrat, la plataforma cívica que se presentó el pasado sábado en sociedad en Benicarló y busca extender la reclamación de mejores trenes al resto de la comarca, ha reclamado a las diferentes fuerzas políticas representadas en la Diputación de Castelló que adopten y analicen la moción aprobada por unanimidad en Benicarló en el pasado Pleno de la localidad del día 26 de este mes como propuesta base de trabajo.

Entendemos que permite avanzar de una forma clara ante las distintas propuestas de mociones que están surgiendo, pues cuenta con el aval y estudio previo de formaciones como PP, PSOE, Compromís o Ciudadanos en este ayuntamiento, lo que agilizaría la reivindicación que entendemos es justa. La moción obtuvo un claro consenso para evitar así nuevos debates partidistas que enturbien la unanimidad conseguida”, ha señalado Jordi Curto, uno de las portavoces de la plataforma.

La plataforma se ha mostrado dispuesta a trasladar a los portavoces de los distintos grupos (PP, PSOE, Compromís, Ciudadanos y Castelló en Moviment) toda la información de la que dispone, molestias, situación de partida, un dossier con las incidencias (sobrecarga, gente sin asientos, inseguridad a bordo, retrasos, OSP, falta frecuencias…) con el objetivo de hacer viable una moción que apoye la institución provincial, por encima de partidos y de forma unánime. “Entendemos que tan solo así nuestra reclamación tendrá éxito y se atenderá, pues estamos hartos de luchas políticas y que la problemática de los trenes hacia las comarcas del norte lejos de mejorar, vaya a peor”, ha agregado Curto.

Trens dignes al Maestrat está contactando con colectivos y plataformas de la zona que trabajan con el mismo objetivo para unificar esfuerzos. Próximamente iniciará campañas de sensibilización del problema entre colectivos de usuarios (centros médicos, estudiantes, asociaciones y municipios de la comarca).

El Regional llegó anoche con una doble composición, es decir de seis vagones, tres más con respecto a los dos fines de semana anteriores, con lo cual los usuarios viajaron más cómodamente. Seguimos muy de cerca el comportamiento de Renfe respecto a la seguridad de nuestra gente. El siguiente paso será enviar la moción a los grupos políticos de la Generalitat, Congreso y Senado, además de realizar una solicitud formal de reunión al Ministerio de Fomento y Renfe.

 

 

MOCIÓ PER UNS TRENS DIGNES AL MAESTRAT

 

La Corporació Municipal de l’Ajuntament de Benicarló mitjançant el present escrit, i fent ús de les atribucions que  els confereix la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i el Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Local, eleva al Ple de la corporació la moció següent:

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

 

Des de fa anys les comarques del nord de la província de Castelló patim una situació d’abandonament greu en l’àmbit de les comunicacions. No tenim autovies, ni per la costa ni per l’interior, que donen servei ni a la població, ni al transport de mercaderies ni al turisme, ja que tant la N-340 com les actuals N-232 i N-238 es troben entre les carreteres més insegures de la xarxa de l’estat. Això obliga les persones que busquen seguretat a pagar els peatges de l’AP-7 i, per tant, es discrimina ciutadans i empreses en comparació amb altres àrees de la comunitat i de l’estat.

Però la situació és especialment greu quan parlem del transport ferroviari. Durant molt de temps, diferents col·lectius i grups polítics i socials reivindiquen una millora, tant de material com de freqüències, que garantisca el dret de la població de les comarques del nord a una comunicació fluïda i accessible des de Vinaròs a Castelló per connectar amb la xarxa que uneix Castelló amb València.

És aquesta una necessitat que tenen els ciutadans i ciutadanes de totes les comarques situades al nord de Castelló però, molt especialment, col·lectius com els estudiants, els malalts crònics, els treballadors i treballadores de molts sectors, així com totes les persones que han de desplaçar-se bé a Casteló o bé als diferents municipis de la línia.

A més, aquesta situació també fomenta el desarrelament. Són molts els joves que a la fase d’estudis no poden seguir ja utilitzant l’habitatge familiar i es veuen obligats a llogar pisos a Castelló, amb el consegüent desarrelament, fugida de matèria gris dels pobles i descapitalització.

El problema s’agreuja els divendres i diumenges quan centenars d’estudiants de la nostra comarca han de desplaçar-se per tornar a casa o a la universitat i els combois no tenen prou capacitat; aleshores es produeixen situacions d’aglomeracions i de viatge indignes al segle XXI.

Sense anar més lluny, en les últimes setmanes s’ha viscut situacions intolerables, on els usuaris han hagut de viatjar de peu, amuntegats i posant en perill la seua seguretat. L’única resposta de Renfe ha sigut la improvisació, posant autobusos i fent baixar gent a altres trens a la meitat del recorregut.

D’altra banda, l’oferta insuficient de la xarxa de ferrocarrils penalitza la població que no disposa de vehicle particular i provoca també un ús dels vehicles privats que satura les carreteres i augmenta les emissions de gasos nocius.

En definitva, aquesta no és la situació que volem, ni el tracte que mereixem. Viure a la perifèria no ha de suposar tindre menys serveis que els que viuen a les capitals, perquè paguem els mateixos impostos i tenim dret a tindre serveis dignes i de qualitat.

Per tant, proposem a debat i votació les següents:

 

PROPOSTES D’ACORD

  1. Reivindincar des de l’Ajuntament de Benicarló que el Govern d’Espanya faça front als compromisos anunciats, a les mocions i iniciatives presentades pels parlamentaris valencians al Congrés i al Senat i, fonamentalment, a les exigències que es deriven de les seues competències en matèria ferroviària, per a establir un augment substancial de les freqüències horàries en els trens de la línia Castelló-Vinaròs, que donen servei a les estacions del nord de la província. I més concretament, exigir trens de rodalies o regionals que donen servei cada dues hores entre els municipis de la comarca i les capitals administratives del nostre entorn.
  2. Donar suport des de l’Ajuntament de Benicarló a la reivindicació de dur endavant la cessió de competències de les rodalies i els ferrocarrils de proximitat a la Generalitat Valenciana amb la suficient i adequada previsió pressupostària o, prèvia millora del finançament autonòmic, la signatura d’un conveni econòmic entre la Generalitat Valenciana i RENFE per a un agument de les freqüències, com han fet altres governs autonòmics.
  3. Comunicar l’acord al Govern d’Espanya, a les Corts Generals, al Govern de la Generalitat Valenciana, als diferents grups de les Corts Valencianes, a la FVMP i a la FEMP, així com als ajuntaments que tenen estació en la línia Vinaròs-Castelló.

Benicarló, 26 d’octubre de 2017