• Estarà formada per personal tècnic especialistes en Igualtat, Recursos Humans i representants de la plantilla i es valoraran els casos que puguen presentar-se en l’àmbit municipal

L’entrada en vigor del Protocol contra l’assetjament sexual i assetjament per raó de sexe a l’Ajuntament d’Alcalà-Alcossebre -aprovat amb el Pla d’Igualtat de l’Ajuntament- suposarà la posada en marxa d’una Comissió d’Orientació i Valoració de l’Assetjament (COVA) que serà l’encarregada de vetllar pel seu compliment. La COVA estarà formada per una persona responsable de Recursos Humans, un/a tècnic/a en matèria d’Igualtat i Violència de Gènere, una persona de la Comissió d’Igualtat i una o dues persones integrants del Comité de seguretat i salut, en representació de les persones treballadores del consistori. A més, l’Ajuntament procurarà que els integrants de la COVA tinguem formació prèvia en matèria d’igualtat o proveirà dels recursos necessaris per facilitar aquesta formació.

Dins de les funcions de la COVA, es troben rebre les queixes i denúncies dels treballadors, investigar els fets, proposar mesures cautelars, elaborar un informe de conclusions, fer el seguiment posterior dels casos i del compliment de les mesures i sancions, vetllar per les garanties del protocol i informar anualment a la Comissió d’Igualtat i a la Comissió de seguretat i salut.

Qualsevol treballador o treballadora així com qualsevol persona que tingui coneixement d’una possible situació d’assetjament sexual o assetjament per raó de sexe, podrà presentar una queixa o denúncia davant la COVA (directament a qualsevol de les persones que la integren o mitjançant el mail: [email protected]).

El Protocol pretén ser una eina que facilite tant la prevenció i la detecció com la canalització, acció i sanció, si escau, de l’assetjament sexual i assetjament per raó de sexe a l’Ajuntament, així com un mecanisme d’ajuda per a les persones afectades. Recull dos procediments de resolució de les queixes o denúncies presentades, a través d’un procediment informal, com a primer acostament per solucionar el problema, totalment confidencial i ràpid.

En certs supòsits (gravetat dels fets, desig exprés de la persona denunciant o reiteració dels fets, entre d’altres) es pot passar a un procediment formal que podrà anar acompanyat d’altres denúncies per la via civil, penal, laboral o administrativa i suposarà que es prenguen mesures cautelars -com l’allunyament dels implicats en el cas-. Comportarà una fase d’investigació que inclourà la declaració de la persona afectada, de la persona denunciada, la recollida d’informació, valoració de proves aportades i declaracions de terceres persones que puguin aportar informacions al respecte.

En finalitzar la investigació, la COVA realitzarà un informe que recollirà les conclusions i proposarà un seguit d’actuacions a realitzar per Alcaldia que poden ser: l’arxiu de les actuacions, la incoació d’un expedient disciplinari o la proposta de mesures correctores oportunes per solucionar les possibles diferències entre les parts. La comissió vetllarà també per supervisar cada cas, per comprovar que la problemàtica d’assetjament s’ha donat per conclosa, que no es produeixen represàlies i que s’assegura el benestar de la víctima.

Segons el personal tècnic encarregat de redactar el Protocol “la posada en marxa d’aquesta Comissió d’Orientació i Valoració de l’Assetjament suposa sistematitzar tot el procés de presentació de denúncies, que funcione en tots els casos igual i que les possibles víctimes comproven que les seues denúncies s’escoltaran, es comprovaran i que es prendran mesures al respecte”.