Assemblea de Caixa Vinaròs

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
  • Avui dijous, 1 de juny de 2023, s’ha celebrat a l’Auditori Ayguals d’Izco, l’Assemblea General Orsinària de Caixa Rural Vinaròs S. Coop de Crèdit V., sota la presidència de la Sra. Josefa Gondomar Miñana.

Amb els punts següents de l’Ordre del Dia

1er. – Examen de la gestió social. Aprovació, si escau, dels Comptes Anuals (balanç, compte de pèrdues i guanys, estat de canvis en el patrimoni net, estat de fluxos d’efectiu i memòria) i de l’Informe de Gestió, així com la proposta d’aplicació del resultat i de la gestió social, tot això corresponent a l’exercici 2022.

2n. – Acord sobre distribució de resultats.

3r. – Pla d’inversions i despeses de la Reserva de Formació i Promoció Cooperativa. Aprovar la liquidació del pressupost de 2022, així com el pressupost per 2023 amb autorització perquè el Consell Rector apliqui, provisional i proporcionalment, el pla d’inversions per 2024 en els mesos que transcorrin del citat any fins que s’aprovi per l’Assemblea General l’habilitat per 2024.

4t. – Nomenament d’auditor extern.

5è.- Informe de remuneracions del Consell Rector i aprovació en el seu cas.

6è. – Delegació i habilitació al Consell Rector per a elevar a instrument públic els acords de l’ Assemblea General que exigeixen tal formalitat o hagin d’inscriure’s en els registres públics, així com per a executar aquests acords, facultant-li per a la interpretació, aplicació, esmena i desenvolupament dels quals ho precisessin.

7è – Suggeriments i preguntes al Consell Rector.

8è – Decisió sobre l’ aprovació de l’Acta.  Designació dels socis a aquest efecte.

Tots els punts han estat aprovats pels socis.

Fotos 7 dies Vinaròs

1a15ae9c-ab10-4e03-b3a4-53ac7e40125e
ec842d10-9d86-4898-b027-8b911c0b06e7
22fc5e3c-5bcb-43fe-bc7c-0d967716634a
182c5320-bd38-44cd-994c-6273828e5470

Explora más

Vinaros
5:52 pm, September 15, 2023
temperature icon 22°C
L: 22° H: 24°
Feels like 22.16 °C muy nuboso
Humidity 79 %
Pressure1012 mb
Wind 12 Km/h