Certamen literari Vila de la Sénia

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
  • L’Ajuntament de la Sénia organitza el Certamen Literari Vila de la Sénia amb l’objectiu de promoure i estimular la creació d’obres de qualitat literària en les modalitats de narrativa, poesia i relat curt per autors locals.

Teniu les bases de participació al document de més avall.

I PREMI LITERARI VILA LA SÉNIA 2023
Bases
1. El Premi literari Vila de la Séniaatorgat per l’Ajuntament de la Sénia, amb la finalitat de promoure i estimular la creació d’obres de qualitat literària, tindrà
les següents modalitats:

a. Premi Vila de la Sénia de Narrativa, amb una dotació de 1000€

b. Premi Vila de la Sénia de Poesia, amb una dotació de 1000€.

c. Premi Vila de la Sénia de relat curt per a autors/es locals amb una dotació de 200€

A més a més de la dotació econòmica, les obres premiades, a excepció de la categoria local, seran publicades per editorial Antinea, en un màxim de temps
d’un any, a partir de la data del lliurament.

L’edició consistirà en 200 exemplars en cada modalitat, 100 dels quals es lliuraran a l’autor/a i la resta quedarà en possessió de l’Ajuntament.
La dotació econòmica inclou els drets d’autor de la primera edició.

2. Poden participar en aquest premi tots/e els escriptors i les escriptores de qualsevol nacionalitat, majors de 18 anys. En la modalitat de relat breu es pot presentar qualsevol persona major de 16 anys, en data de publicació de les bases, empadronada en la població.

3. Les obres que hi concursin hauran de ser originals, inèdites, de temàtica lliure i en llengua catalana o castellana.

4. Les obres presentades no poden haver estat guardonades amb anterioritat.

5. En la modalitat de Narrativa poden optar novel·les curtes, relats o conjunts de relats. L’extensió mínima serà de50 i la màxima de100 pàgines escrites amb
Arial o Times Roman 12 i interliniat 1,5.

Per a la modalitat de poesia l’extensió entre 30 i 60 poemes, amb una extensió mínima de 300 versos.

6. En la modalitat de relat curt per a autors/es locals, l’extensió serà entre 4 i 10 pàgines escrites amb Arial o Times Roman 12 i interliniat 1,5.

7. Els originals s’hauran de presentar per correu electrònic a l’adreça [email protected] en format PDF seguint el procediment següent:

a. En l’apartat ASSUMPTE es farà constar el nom del premi i modalitat a què s’opta.
b. En el cos del missatge es farà constar el títol de l’obra.
c. L’original que opti al premi s’adjuntarà en format pdf. Aquest document tindrà com a títol el mateix de l’obra.
d. Només s’admetrà un treball per autor en cada modalitat.
e. En un altre document adjunt, en format pdf, es faran constar les referències que permetin identificar l’autor (nom, cognoms, adreça, localitat, adreça electrònica, telèfon i NIF). Aquest document s’anomenarà PLICANom de l’obra.
f. Una vegada rebuda l’obra es confirmarà per correu electrònic a l’autor/a. En el cas de no rebre la confirmació, caldrà posar-se en contacte amb l’Ajuntament per saber si s’ha produït algun problema.
8. El termini d’admissió de les obres serà entre el 2 i el31 de gener de 2023 a les 23:59h.
9. El jurat, per a cada modalitat, estarà format per 3 membres de prestigi vinculats al món de la cultura i actuarà amb llibertat i discrecionalitat. Valorarà la qualitat literària de les obres: el seu rigor lingüístic, la coherència del seu contingut, el seu caràcter innovador i la seva cohesió estructural. Es seguirà el procediment de votacions successives fins obtenir una majoria de vots a favor d’una obra.
10. L’organització garanteix la privacitat dels originals i de les dades dels participants. En haver estat presentada al premi, cap obra podrà ser retirada pel seu autor per fer-hi correccions o ampliar-ne el text.
11. Els premis, i la seva dotació, seran indivisibles, i el veredicte del jurat serà inapel·lable. El jurat, si ho considera adient, podrà declarar deserts els premis.
12. Els participants eximeixen l’organització de qualsevol responsabilitat derivada del plagi o de qualsevol altra transgressió de la legislació vigent en què puguin incórrer les seves obres.
13. Els veredictes emesos pel jurat es faran públics durant Setmana literària de Sant Jordi de 2023 en un acte institucional. Les persones guardonades es comprometran a assistir a l’acte de lliurament dels premis.
14. S’aplicaran a l’import del premi les retencions que, en concepte d’IRPF o altres tributs, siguin aplicables. L’autor/a, per poder rebre el premi, haurà de certificar que està al corrent de les seves obligacions tributàries.
15. L’organització conservarà una còpia de la llista de participants a cada un dels premis, amb les seves pliques electròniques i obres presentades fins tres mesos després del veredicte en què seran destruïdes.
16. El simple fet de presentar obres en aquests premis suposa la plena acceptació de les bases. En qualsevol cas el jurat tindrà la facultat de interpretar-les o de resoldre les circumstàncies imprevistes.

Informació
Telèfon: 977 099 424 –682 612 171 (Biblioteca Municipal Pere de Montcada)
Correu electrònic: [email protected]
Web de l’Ajuntament: www.lasenia.cat

Explora más

Vinaros
6:24 pm, April 19, 2024
temperature icon 20°C
L: 19° H: 20°
Feels like 19.78 °C cielo claro
Humidity 62 %
Pressure1019 mb
Wind 31 Km/h