Ordre del Dia del Ple Ordinari de Gener a Vinaròs

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
  • Dijous, 27 de gener de 2022 a les 17:00 hores

A) Part resolutiva

1. Aprovació d’actes de sessions anteriors.

2. Expedient 9287/2021. Dictamen sobre aprovació del Pla Anual Normatiu 2022.

3. Expedient 10109/2020. Dictamen sobre adjudicació del contracte de serveis de neteja
viària a la mercantil ACCIONA SERVICIOS URBANOS S.R.L.

B) Activitat de control

4. Dació de compte Decrets i Resolucions d’Alcaldia de conformitat amb el que disposa
l’article 42 del RD 2568/1986, de 28 de novembre.

5. Dació de compte del Decret núm.: 2022-0171 de nomenament membres Junta
Govern Local.

6. Dació de compte del Decret núm.: 2022-0172 de nomenaments de tinents d’alcalde.

7. Dació de compte del Decret núm.: 2022-0173 de revocació de delegacions d’Alcaldia
efectuades a favor de la regidora Anna Mª Fibla Pauner.

8. Dació de compte del Decret núm. 2022-174 de revocació de delegació d’Alcaldia
efectuades a favor del regidor José Chaler López.

9. Dació de compte del Decret núm.: 2022-0187 sobre modificació periodicitat junta de
Govern

10.Dació de compte del Decret núm.: 2022- 0188 de delegació de serveis municipals.

11.Dació de compte del Decret núm.: 2022- 0189 de nomenaments de tinents d’alcalde.

12.Dació de compte del Decret núm.: 2022-0190 de composició de la Junta Govern.

13.Presa de coneixement de la renúncia al càrrec de regidor presentada per José Chaler
López.

14.Presa de coneixement de la renúncia al càrrec de regidor presentada per Hugo
Romero Ferrer.

C) Precs i preguntes

15.Precs i Preguntes.

Explora más

Vinaròs,ES
5:06 am, May 27, 2022
temperature icon 18°C
L: 18° H: 19°
Feels like 17.42 °C cielo claro
Humidity 62 %
Pressure1019 mb
Wind 10 Km/h
X