Ordre del Dia del Ple Ordinari de Novembre a Benicarló

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
  • Dijous, 24 de novembre de 2022, a les 19.00 hores

PUNT 1r Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió ordinària núm. 14/2022, de 27 d’octubre de 2022.

PUNT 2n Dictamen a la proposta de modificació de càrrecs a desenvolupar en règim de dedicació parcial.
Expediente 1097102D: Comissió Informativa de l’àrea de Serveis Generals i Policia i Seguretat de 21.11.2022, núm. 14/2022, extraordinària i urgent.

PUNT 3er Dictamen a la proposta del Regidor de Recursos Humans de la creació i aprovació de la Comissió de negociació i seguiment del Pla d’Igualtat del personal del Ajuntament de Benicarló i el seu reglament.
Expediente 1092339N: Comissió Informativa de l’àrea de Serveis Generals i Policia i Seguretat de 10.11.2022, núm. 13/2022

PUNT 4t Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària núm. I-006/22-HPMP (EXP. 1100338Y).
Expediente 1100338Y: Modificación presupuestaria. Suplemento de crédito. RTGG I-006-22-HPMP

PUNT 5é Dictamen a la aprovació pla estratègic de destinació turística intel·ligent (EXP. 1091777H)
Expediente 1091777H: Aprobación Plan Estratégico de Destino Turístico Inteligente de Benicarló 2022-2025

PUNT 6é Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 55, relació de factures núm. F/2022/55 (EXP. 1098044M).
Expediente 1098044M: Reconocimiento extrajudicial nº 55

PUNT 7é Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 56, relació de factures núm. F/2022/56 (EXP. 1099060M).
Expediente 1099060Y: Reconocimiento extrajudicial nº 56

PUNT 8é Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 57, relació de factures núm. F/2022/57 (EXP. 1099062A).
Expediente 1099062A: Reconocimiento extrajudicial nº 57

PUNT 9é Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 58, relació de factures núm. F/2022/58 (EXP. 1099064D).
Expediente 1099064D: Reconocimiento extrajudicial nº 58

PUNT 10é Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 59, relació de factures núm. F/2022/59 (EXP. 1099067H).
Expediente 1099067H: Reconocimiento extrajudicial nº 59

PUNT 11é Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 60, relació de factures núm. F/2022/60 (EXP. 1099069K).
Expediente 1099069K: Reconocimiento extrajudicial nº 60

PUNT 12é Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. rec 11/2022-OACSE, relació de factures F/2022/11.

PUNT 13é Dació de compte de l’informe de la llei de morositat, corresponent al tercer trimestre de 2022 (EXP. 1089880Y).
Expediente 1089880Y: Ley de Morosidad y PMP tercer trimestre 2022.

PUNT 14é Dació de compte de l’informe de la llei de morositat, corresponent al tercer trimestre de 2022 de l’OACSE.

PUNT 15é Dació de compte estat d’execució del pressupost, corresponent al tercer trimestre 2022 (EXP.1078863X)
Expediente 1078863X: Dación de cuenta Estado ejecución presupuesto 2022. I-005/22-HPP

PUNT 16é Dació de comte de la delegació especial de la direcció interna i la gestió del servei de Resolución Nº 3770 de 21/11/2022 “Promoció de l’Ámbit local (EXP.1094649x).
Expediente 1094649X: Corporació municipal – Delegació especial Promoció de l’Àmbit Local (Raul García Grau)

PUNT 17é Dació de compte de l’escrit del portaveu del grup municipal PSPV-PSOE (RE 19802/2022), relatiu a les comissions informatives de les que forma part el regidor Sr. Raul Garcia Grau
(1100586R)
Expediente 1100586R: Proposta del Grup Municipal Socialista relativa a Comissions informatives

PUNT 18é Dació de compte de la relació de resums dels decrets i resolucions de l’Alcaldia i tinències de l’Alcaldia delegades del núm. 3440, de 21 d’octubre de 2022 al núm. 3738, del 16 de
novembre de 2022.

PUNT 19é Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia.

PUNT 20é Precs i preguntes.

Explora más

Vinaros
3:29 am, February 23, 2024
temperature icon 11°C
L: 8° H: 11°
Feels like 9.87 °C nubes
Humidity 57 %
Pressure1007 mb
Wind 32 Km/h