Ordre del Dia del Ple Ordinari de Gener a Benicarló

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
  • Dijous, 27 de gener de 2022, a les 19.00 hores

PUNT 1r Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió extraordinària núm. 16/2021, de 22 de desembre 2021.

PUNT 2n Dictamen a la proposta de mutació demanial externa d’una porció de 3.400 m2 de la parcel·la ubicada en el camí d’en Cobert núm. 17 per a la construcció i posterior gestió d’un ecoparc tipus D per part del Consorci de Residus C1 (Exp. 784721Q).
Expediente 784721Q: Cesión de uso de parcela al Consorcio de Residuos C1 para la
construcción de Ecoparque.

PUNT 3r Dictamen a la proposta d’aprovació de la liquidació de la recaptació de les visites guiades d’art urbà (Exp. 826417C).
Expediente 826417C: Recaptació del preu públic de les visites guiades d’art urbà

PUNT 4t Dictamen a la proposta d’aprovació de la liquidació de la recaptació de les entrades de la Nit en Vetla (Exp. 848647C).
Expediente 848647C: Recaptació del preu públic de les entrades de la Nit en Vetla 2021

PUNT 5é Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 1, relació de factures núm. F/2022/1 (Exp. 947714W).
Expediente 947714W: Reconocimiento extrajudicial nº 1

PUNT 6é Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 2, relació de factures núm. F/2022/2 (Exp. 947724J).
Expediente 947724J: Reconocimiento extrajudicial nº 2

PUNT 7é Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 3, relació de factures núm. F/2022/3 (Exp. 947729Q).
Expediente 947729Q: Reconocimiento extrajudicial nº 3

PUNT 8é Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 4, relació de factures núm. F/2022/4 (Exp. 948086M).
Expediente 948086M: Reconocimiento extrajudicial nº 4

PUNT 9é Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 01/2022- OACSE, relació de factures F/2022/1.

PUNT 10é Dictamen a la proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària 06-01/2022-MC – OACSE.

PUNT 11é Moció per a donar suport a la iniciativa legislativa popular per a la gratuïtat dels productes per al període «Tres Voltes Rebel» (Exp. 951684J).
Expediente 951684J: MOCIONS PLE GENER 2022

PUNT 12é Donar compte de l’aprovació definitiva i l’entrada en vigor de la modificació de l’Ordenança fiscal I.1 reguladora de l’impost sobre bens immobles (Exp. 885933N).
Expediente 885933N: Modificación de la ordenanza fiscal reguladora del Impuesto de Bienes
inmuebles (IBI), para introducir una bonificación de hasta el 50% por la instalación de
sistemas de aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía proveniente del sol .

PUNT 13é Dació de compte de la relació de resums dels decrets i resolucions de l’Alcaldia i tinències de l’Alcaldia delegades del 13 de desembre de 2021 al 21 de gener de 2022.

PUNT 14é Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia.

PUNT 15é Precs i preguntes.

Explora más

Vinaròs,ES
5:14 am, May 29, 2022
temperature icon 21°C
L: 21° H: 24°
Feels like 20.38 °C cielo claro
Humidity 60 %
Pressure1007 mb
Wind 12 Km/h
X