Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.

Ordre del Dia del Ple Ordinari de Juny a l’ajuntament de Benicarló

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
  • Dijous, 30 de juny de 2022, a les 19.00 hores

PUNT 1r Aprovació, si escau, de les actes de la sessió ordinària núm. 6/2022, de 26 de maig, extraordinària núm. 7/2022, de 17 de juny i extraordinària i urgent núm. 8/2022, de 17 de juny
de 2022.

PUNT 2n Dictamen a la proposta d’inclusió en mutació demanial Conservatori professional de música Mestre Feliu dels accessos a l’edifici existents en la via pública (Exp. 827242Y).
Expediente 827242Y: Mutación demanial externa para la transmisión de titularidad de inmueble a la Generalitat Valenciana, a través de la Consellería de Educación, Investigación,
Cultura y Deporte, para integrar el conservatorio de música “Mestre Feliu” en la red de la Generalitat Valenciana.

PUNT 3r Dictamen a la proposta d’exposar al públic durant el termini d’un mes el Projecte d’expropiació forçosa per taxació conjunta per a l’adquisició de parcel·les qualificades com a
dotacionals públiques en el PLA ESPECIAL PER A RESERVA DE SÒL PER A LA IMPLANTACIÓ D’EQUIPAMENT INFRAESTRUCTURA – SERVEI URBÀ EN LA PARTIDA VIL·LAPERDIG DE BENICARLÓ, redactat pels serveis tècnics municipals en data 18 de gener de 2022 (Exp. 563597Z).
Expediente 563597Z: Expropiació forçosa per a l’adquisició de finques afectades pel Pla Especial de reserva de sòl per a infraestructura-servei urbà en Partida Vilaperdig (segellament i restauració ambiental de l’antic abocador de fems promogut per la Generalitat Valenciana, i posterior adequació per al seu ús públic)

PUNT 4t Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 26, relació de factures núm. F/2022/26 (Exp. 1050893Z).
Expediente 1050893Z: Reconocimiento extrajudicial nº 26

PUNT 5é Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 27, relació de factures núm. F/2022/27 (Exp. 1050907T).
Expediente 1050907T: Reconocimiento extrajudicial nº 27

PUNT 6é Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 28 relació de factures núm. F/2022/28 (Exp. 1050909X).
Expediente 1050909X: Reconocimiento extrajudicial nº 28

PUNT 7é Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 29, relació de factures núm. F/2022/29 (Exp. 1050911Z).
Expediente 1050911Z: Reconocimiento extrajudicial nº 29

PUNT 8é Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 30, relació de factures núm. F/2022/30 (Exp. 1050912A).
Expediente 1050912A: Reconocimiento extrajudicial nº 30

PUNT 9é Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 31, relació de factures núm. F/2022/31 (Exp. 1051287X).
Expediente 1051287X: Reconocimiento extrajudicial nº 31

PUNT 10é Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 32, relació de factures núm. F/2022/32 (Exp. 1051507C).
Expediente 1051507C: Reconocimiento extrajudicial nº 32

PUNT 11é Dictamen a la proposta d’aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. REC 06/2022-OACSE, relació de factures F/2022/6.

PUNT 12é Dació de compte de la relació de resums dels decrets i resolucions de l’Alcaldia i tinències de l’Alcaldia delegades del núm. 1908, de 23 de maig de 2022 al núm. 2264, de 21 de juny de 2022.

PUNT 13é Punts d’urgències i mocions no inclosos a l’ordre del dia.

PUNT 14é Precs i preguntes.

Explora más

Vinaros
4:10 am, June 19, 2024
temperature icon 20°C
L: 20° H: 23°
Feels like 20.59 °C cielo claro
Humidity 87 %
Pressure1011 mb
Wind 7 Km/h